Hronologija agresije
NATO pakta na Srbiju
 

Nakon neuspelih pregovora o re{ewu kosovske krize u dve runde u Francuskoj, kao i neuspele misije ameri~kog izaslanika Ri~arda Holbruka u Beogradu, NATO je po`eo 24. marta 1999. u 20.00 ~asova vazdu{ne napade na vojne ciqeve u SR Jugoslaviji.
Sledi hronologija doga|aja od trenutka dono{ewa odluke da se SRJ napadne, 23. marta u Briselu.

Mart

- 23 - Skup{tina Srbije izjasnila se protiv dolaska stranih trupa na teritoriju Kosova i Metohije. Vlada SRJ proglasila stawe neposredne ratne opasnosti. - Generalni sekretar NATO Havijer Solana izdao snagama zapadne alijanse nare|ewe za po~etak agresije na SRJ.
- 24 - U 20.00 ~asova po~eli vazdu{ni napadi NATO. General{tab Vojske Jugoslavije (VJ) obavestio jugoslovensku i me|unarodnu javnost da je NATO izvr{io agresiju na SRJ i da je napadnuto vi{e od 20 vojnih objekata. - Vlada SRJ proglasila ratno stawe.
- 25 - SRJ prekinula diplomatske odnose sa Va{ingtonom, Londonom, Parizom i Bonom.
- 26 - Rusija i Kina zatra`ile obustavqawe napada. Moskva nalo`ila predstavnicima NATO u Rusiji da napuste zemqu i prekinula sve kontakte sa Alijansom zbog agresije na SRJ. - Skup{tina Crne Gore nije prihvatila odluku savezne Vlade o uvo|ewu ratnog stawa.
- 28 - Protivvazdu{na odbrana VJ oborila ameri~ki avion F-117A "No}ni soko" u sastavu NATO, u ataru sela Bu|anovci u Vojvodini.
- 29 - Vlada SRJ donela Uredbu kojom se za vreme trajawa ratnog stawa, vojnim obveznicima VJ zabrawuje putovawe u inostranstvo. - Pod jedinstvenu komandu NATO u Makedoniji stavqeni Kosovska verifikaciona misija (1.400 ljudi), snage za evakuaciju te misije (12.000 vojnika) i pripadnici mirovnih snaga UN (oko 1.000), sme{teni u Makedoniji.
- 30 - U SRJ osnovani Ratni vojni sudovi i Ratni vojni tu`ioci.
- 31 - NATO saop{tio da je misija ruskog premijera Jevgenija Primakova u Beogradu i Bonu bila neuspe{na i najavio da }e "pro{iriti i poja~ati" napade na SRJ. - VJ zarobila tri ameri~ka vojnika na jugoslovensko-makedonskoj granici.

April

- 1 - Sru{en prvi most na Dunavu, Varadinski most u Novom Sadu.
- 2- Ministar odbrane SRJ Pavle Bulatovi} zatra`io vojnu pomo} Rusije i Belorusije. Delovi oborenog ameri~kog aviona F-117 predati Rusiji.
- 3 - U prvom napadu na centar Beograda razorene zgrade republi~kog i saveznog ministarstva unutra{wih poslova. - SRJ odbacila svaku mogu}nost pregovora o Kosovu dok traju napadi NATO. - OVK formirala privremenu vladu Kosova.
- 6 - Vlade SRJ i Srbije proglasile jednostrani prekid svih vojnih i policijskih dejstava na Kosovu. NATO saop{tio da }e nastaviti vazdu{ne napade dok Beograd ne ispuni sve zahteve me|unarodne zajednice.
- 7 - Makedonija prihvatila prisustvo vojnih snaga NATO na svom tlu.
- 12 - Napad na most u Grdeli~koj klisuri preko kojeg je prelazio putni~ki voz - vi{e od 50 poginulih.
- 14 - U napadu na izbegli~ku kolonu na Kosovu najmawe 75 poginulo, a 25 te{ko raweno. - Predsednik Rusije Boris Jeqcin imenovao Viktora ~ernomirdina za specijalnog predstavnika u pregovorima o kosovskoj krizi.
- 18 - SRJ prekinula diplomatske odnose sa Albanijom.
- 19 - Pogo|ena zgrada Izvr{nog ve}a Vojvodine u centru Novog Sada. Uni{tene rafinerije u Pan~evu i Novom Sadu.
- 21 - Pogo|en poslovni centar "U{}e" na Novom Beogradu, sedi{te Socijalisti~ke partije Srbije.
- 22 - Pogo|ena rezidencija predsednika SRJ Slobodana Milo{evi}a u U`i~koj 15 u Beogradu. - U napadima NATO na SRJ poginulo 517 civila, me|u kojima je 13 dece. Povre|eno je 4.500 gra|ana, a `rtava ima i u VJ, saop{tio novinarima u Beogradu ministar za informisanje SRJ Milan Komneni}. - Crna Gora odbila da se republi~ki MUP stavi pod komandu VJ.
- 23 - U napadu na zgradu Radio-televiozije Srbije u centru Beograda poginulo 16, povre|eno vi{e od 30 qudi. - ~lanice NATO na samitu u Va{ingtonu odbacile kao "nedovoqnu" ponudu Slobodana Milo{evi}a da na Kosovu budu raspore|ene me|unarodne trupe pod pokroviteqstvom UN i uz u~e{}e Rusije, saop{tile da }e poja~ati vazdu{ne napade i uvele embargo na isporuke nafte SRJ.
- 25 - Potpredsednik jugoslovenske vlade Vuk Dra{kovi} zalo`io se u intervjuu TV Studio B za prisustvo me|unarodnih snaga pod pokroviteqstvom UN na Kosovu, uz eventualno u~e{}e trupa NATO, kritikuju}i vlasti {to {ire uverewe da je NATO nepobediv. Dra{kovi} je smewen 28. aprila.
- 27 - NATO pogodio centar Surdulice, 17 poginulih, 11 rawenih, sru{eno i o{te}eno 300 civilnih objekata.
- 29 - Potpredsednik vlade Srbije Vojislav [e{eq odbacio mogu}nost dolaska stranih trupa na Kosovo, pa i pod mandatom UN. - Jugoslavija podnela tu`bu Me|unarodnom sudu pravde u Hagu protiv zemaqa ~lanica NATO za neovla{}enu upotrebu sile.
- 30 - Najintenzivniji napadi od po~etka bombardovawa. Avioni NATO imali su 600 uzletawa u toku 24 sata, saop{tio portparol NATO Xejmi Sej. U Beogradu pogo|ena zgrada General{taba VJ, zgrada federalne policije i ku}e na Vra~aru, poginulo troje, povre|eno 40 qudi. Sru{en telekomunikacioni toraw na Avali i predajnik i antenski stub lokalne TV Studio B u Bor~i.

Maj

- 1- Na mostu kod Lu`ana u blizini Pri{tine pogo|en autobus, poginulo izme|u 40 i 60 putnika. - SAD pro{irile sankcije Jugoslaviji, trgovinskim embargom i zamrzavawem jugoslovenskih sredstava. - Jugoslovenske vlasti oslobodile trojicu ameri~kih vojnika i predale ih ameri~kom sve{teniku Xesi Xeksonu.
- 2- Prvi put upotrebqene grafitne bombe, izazvale raspad elektroenergetskog sistema u Srbiji.
- 3 - Pogo|en autobus kod Pe}i, poginulo 20 osoba, a 43 je raweno. U Novom Sadu pogo|ena ispra`wena zgrada Televizije Novi Sad. - UNHCR saop{tio da je u toku samo jednog dana 11.600 kosovskih Albanaca stiglo u Makedoniju.
- 5 - Lider Demokratskog saveza Kosova Ibrahim Rugova otputovao u Rim gde je primqen kao gost italijanske vlade.
- 6 - Ministri inostranih poslova sedam najrazvijenijih zemlja Zapada i Rusije (G8) saglasili se u Bonu o sedam principa kojima }e se rukovoditi u politi~kim naporima za okon~awe rata na Kosovu.
- 7- U napadu avijacije NATO na centar Ni{a poginulo 15, a raweno 60 qudi. - Biv{i {vedski premijer i Visoki predstavnik me|unarodne zajednice u BiH Karl Bilt i {ef slova~ke diplomatije Eduard Kukan imenovani za izaslanike UN na Balkanu.
- 8 - U ~etiri talasa bombardovan najstro`i centar Beograda - zgrade General{taba, Saveznog ministarstva odbrane i federalne policije, ambasada Kine na Novom Beogradu i hotel "Jugoslaviju". Poginula tri drzavqanina Kine, dvadesetak raweno. - Kod mesta Lipqane prona|eno telo Fehmija Aganija, bliskog saradnika lidera DSK Rugove.
- 10 - Vrhovna komanda VJ saop{tila da su operacije protiv OVK zavr{ene i da je po~elo povla~ewe dela vojnih i policijskih jedinica sa Kosova i Metohije. NATO saop{tio da povla~ewe mora biti "potpuno" i "proverqivo".
- 11 - Vazdu{na flota NATO u Evropi za napade na ciqeve u Jugoslaviji utrostru~ena je od po~etka tih napada 24. marta i broji vi{e od 1.000 aviona od kojih je jedna tre}ina ameri~kih.
- 13 - Vi{e od 1.200 civila je ubijeno, a oko 5.000 raweno od po~etka vazdu{nih napada na SRJ, izjavila novinarima u Beogradu Visoki komesar UN za qudska prava Meri Robinson nakon razgovora sa jugoslovenskim ministrom inostranih poslova `ivadinom Jovanovi}em.
- 14 - U bombardovawu albanskih izbeglica u selu Kori{a kod Prizrena poginulo 87 osoba.
- 18 - SRJ saop{tila spremnost da razgovara o resavanju kosovske krize na osnovu principa G-8.
- 21 - O{te}ene rezidencije {vajcarskog, indijskog i ira~kog ambasadora, kao i zgrade ambasada Pakistana i Iraka. U drugom napadu na zatvor u Istoku, na Kosovu, poginulo 19 osoba, a desetak teze i lak{e raweno.
- 22 - Avijacija NATO ~etvrti put od po~etka agresije na Jugoslaviju onesposobila elektroenergetski sistem Srbije.
- 25 - Savet NATO-a odlu~io da se broj vojnika, koji }e posle potpisivawa mira sti}i na Kosovo, pove}a sa 28.000 na 45.000. - Prema podacima UNHCR u Zenevi 957.913 osoba napustilo je Kosovo od marta 1998. godine, a od po~etka napada NATO 771.900.
- 27 - Predsednik SRJ Slobodan Milo{evi} i jo{ ~etvorica najvi{ih funkcionera SRJ i Srbije optu`eni za ratne zlo~ine pred Tribunalom u Hagu.
- 28 - NATO poja~ao napade, 790 poletawa aviona u toku 24 sata. Ponovo o{te}ena elektro-mre`a u Srbiji. - Nakon razgora Milo{evi}-~ernomirdin, SRJ saop{tila da prihvata principe G-8 za re{ewe kosovske krize i rezoluciju Saveta bezbednosti u skladu sa Poveqom UN.
- 31 - Najmawe 37 poginulih i oko 100 te{ko ili lak{e rawenih osoba, bilans je 40-~asovnih napada NATO na skoro celu teritoriju Srbije. - NATO saop{tio da su avioni Alijanse 13 puta ga|ali "pogre{ne" ciqeve i da su u tim napadima poginula najmawe 254 civila.

Jun

- 2 - Me|unarodni sud pravde u Hagu odbacio zahtev Jugoslavije da ~lanicama NATO naredi da obustave vazdu{ne napade na SRJ uz obrazlo`ewe da na to nema jurisdikciju. - Izaslanici Rusije, SAD i EU postigli u Bonu dogovor o mirovnom planu za Kosovo, u kojem nije precizirana komandna struktura tih snaga. SAD i NATO insistiraju na jedinstvenoj komandi mirovnih snaga na Kosovu, Rusija ne prihvata da wene snage budu pod komandom NATO.
- 3 - SRJ prihvatila mirovni plan dogovoren na tripartitnom sastanku u Bonu. - Nema~ka, Francuska i Velika Britanija uslovile finansijsku pomo} Jugoslaviji po zavr{etku rata odlaskom predsednika Slobodana Milo{evi}a sa vlasti. Predsednik SAD Bil Klinton izjavio da je Milo{evi}ev ostanak na vlasti "otvoreno pitawe".
- 7- Mirovni proces zaustavqen, nakon {to su prekinuti razgovori izme|u predstavnika NATO i VJ o modalitetima povla~ewa jugoslovenskih snaga sa Kosova koji su po~eli 5. juna na jugoslovensko-makedonskoj granici. NATO nastavio bombardovawe poja~anim intenzitetom. - NATO je zavr{io operativni plan za budu}e snage Kfora, koje }e brojati 50.000 vojnika i biti raspore|ene u pet zona pod komandama SAD, Velike Britanije, Francuske, Nema~ke i Italije. Plan predvi|a da Kfor mo`e hapsiti optu`ene za ratne zlo~ine i ne predvi|a rok trajawa misije, prenela AFP pozivaju}i se na diplomatske izvore u Briselu.
- 8 - Ministri inostranih poslova G-8 u Kelnu postigli sporazum o nacrtu rezolucije Saveta bezbednosti UN kojom se odobravaju mirovne snage za Kosovo ~ije }e jezgro ~initi NATO. Nacrt je zasnovan na ~lanu 7 Poveqe UN, koji reguli{e sukobe i dozvoqava primenu vojne sile.
- 9 - Predstavnici NATO i VJ potpisali u Kumanovu sporazum o povla~ewu jugoslovenskih snaga bezbednosti sa Kosova.
- 10 - Po~elo povla~ewe jugoslovenskih snaga sa Kosova. NATO saop{tio da obustavqa vojnu akciju protiv Jugoslavije. Sa povla~ewem vojske i policije Kosovo napu{taju i Srbi i Crnogorci. Savet bezbednosti UN usvojio rezoluciju kojom me|unarodnim mirovnim snagama pod komandom NATO odobrava da u|u na Kosovo, Kina se uzdr`ala od glasawa. - Predsednik SRJ Slobodan Milo{evi} ~estitao gra|anima mir, najavio obnovu zemqe i saop{tio da su tokom 11 nedeqa agresije NATO-a poginula 462 pripadnika VJ i 114 pripadnika MUP-a Srbije.
- 12 - Prvi vojnici iz sastava Kfor u{li u Kosovo. Prethodnog dana neo~ekivano u Pri{tinu je stiglo oko 200 ruskih vojnika iz sastava me|unarodnih snaga za BiH (Sfor), ali sa oznakama Kfora.


Po{aqite va{e mi{qewe
Linkovi za diskusije na internetu
Gradovi koji su najvi{e stradali
Spisak {tete u~iwene bombardovawem 

Informacije preuzete sa mejling liste: "ex singidunum" <nobombs@brazil.tcimet.net>

Natrag na glavnu stranicu
1294