Srpske Stranice 

Dobrodo{li na Srpske Stranice
Svrha ove stranice je da {iri istinu o genocidu nad srpskim narodom. Posebna pa`wa posve}ena je tekstovima o agresiji nato pakta, okupaciji dela Srbije i etni~kom ~i{}ewu koje na Kosovu sprovode nato pakt i wihovi {ti}enici iz tzv. "OVK"

Agresija nato pakta
 
- Hronologija napada od marta do juna 1999 -
- Detaqni podaci o na~iwenoj {teti -
- Lista gradova koji su najvi{e stradali -
- Ispovest {panskog pilota (na engleskom) -
- Razmi{qawe kubanskog politi~ara -
 -Ekolo{ka katastrofa uzrokovana bombardovawem -
- Razni ekolo{ki tekstovi i linkovi -

 
Humanitarna pomo}
Adrese za slawe pomo}i bolnicama i izbeglicama u Srbiji
- No} kada je bombardovano porodili{te -

Diskusije na internetu
Akcija za {to masovnije u~e{}e na forumima gde se diskutuje o Kosovu i Srbiji

 

 
Linkovi za u~estvovawe na diskusijama o politici na razznim veb-forumima: cnn, msnbc, bbc, guardian, ruski, kineski, indijski, francuski, gr~ki, makedonski, bugarski i brojni srpski forumi

 

Adrese stranih medija i politi~ara
(za slawe protestnih poruka)
 

Argentina - Australija - Brazil - Indija - Italija - Kanada - Kina - Nema~ka  - Rusija - Slovenija - Holandija - Unicef
- Ameri~ki mediji i politi~ari
- Ameri~ki antiratni pokret
- Biografije vi|enijih Srba u svetu -
 - Ostali va`niji linkovi i adrese -

 

Demonstracije Srba u Va{ingtonu
Demonstracije na 50-godi{wicu nato pakta (24. april 1999.)
Mar{ 30 000 qudi na Pentagon (5. juni 1999.)

Tekstovi o Kosovu 
i ostalim zbivawima vezanim za agresiju na Srbiju
(na engleskom)
 
- Albanska narko mafija
- Ko su glavni finansijeri Pentagona -
- Albanski lobi u Americi
- Istorija kosovskog sukoba
- Kosovo kao ve~iti problem -
- Teror Albanaca pre 1989
Ko je Vilijam Voker
 - Albanski terorizam 1996-97 - 1998 -

Tekstovi o Kosovu
i ostalim zbivawima vezanim za agresiju na Srbiju
(na sprskom)
 
- Popis stanovni{tva Kosova, nekad i sad
- Razni provokativni novinski tekstovi -
- Poruka Ar~ibalda Rajsa sprskom narodu
- Poruka episkopa zahumsko-hercegova~ke eparhije -


Po{aqite poruku autoru stranice 
Vembaster-kontakt adresa

2897