Popis stanovni{tva Kosova

Demografska slika Kosova i Metohije se mewala nekoliko puta u ovom veku. Pre toga, tokom petovekovne Turske okupacije, raznim metodama Turci su iseqavali pravoslavne Srbe i Crnogorce i naseqavali muslimane sa albanskih planina na Kosovo i Metohiju.
Godine 1929. na Kosovu i Metohiji bilo je 61% Srba i 39% stanovni{tva svih ostalih nacionalnosti. Posle poraza Kraqevine Jugoslavije 1941, Kosovo okupiraju Italijani i i tada se prvi put spomiwe ideja "Velike Albanije". Srbi su pod pritiskom albanskih fa{ista i okupacionih vlasti bili primoravani da napuste Kosmet.

Paralelno sa tim na Kosovo su naseqavani Albanci kako iz Albanije, tako i iz Turske i nekih evropskih zemaqa u kojima je `ivela albanska politi~ka imigracija. Okupacione vlasti su ukinule agrarnu reformu iz perioda Kraqevine Jugoslavije i zemqu su na Kosovu dobijali iskqu~ivo Albanci iz Albanije. Samo tokom Drugog svetskog rata vi{e od 100.000 Srba je isterano sa Kosova, a pribli`no isti broj Albanaca je naseqen na wihove posede.


Manastir Gra~anica
Posle Drugog svetskog rata komunisti~ki re`im SFRJ je doneo zakon kojim se izbeglim srpskim porodicama ZABRAWUJE povratak u svoje domove. Izme|u 1968. i 1988. 700 mesta na Kosovu postaje potpuno etni~ki ~isto (bez Srba).

Na popisu stanovn{tva 1961. zabele`eno je 646.605 Albanaca (67,1% ukupnog stanovni{tva Kosmeta). Na popisu 1971. godine je registrovano 916.168 (73.7%) Albanaca (ovaj broj je ukqu~ivao i Albance koji su be`ali od komunisti~kog re`ima Envera Hoxe, i koji su dobijali li~ne dokumente, prakti~no - preko no}i. 1974. je promewen Ustav SFRJ i Kosovo dobija autonomiju i postaje Republika po svemu osim po imenu, pa je tako popis 1981, sproveden pod kontrolom Pokrajinskih vlasti, zabele`io 1.226.736 Albanaca {to je 77.48% tada{weg ukupnog stanovni{tva Kosova i Metohije. 1989. godine promenom Ustava, Kosovo gubi {iroku autonomiju i vlast se vra}a u nadle`nost Republike Srbije, zbog ~ega ve}ina Albanaca bojkotuje sve mogu}e insitucije Republike Srbije, ukqu~uju}i i popis stanovni{tva, pa se 1991. godine broj Albanskog stanovni{tva na Kosovu samo procewuje na osnovu podataka Centra za demografska istra`ivawa, i po tim procenama broj Albanaca je dostigao cifru od 1.407.690 ili 78.2% ukupnog stanovni{tva.
 
Za razliku od albanske populacije, koja se pove}ava, Srbi na Kosovu dozivqavaju obrnut proces. Popis iz 1961. godine bele`i 264.604 ili 27.4% Srba na Kosovu, dok je 1991. zabele`eno 214.555 ili 11% ukupnog stanovni{tva. Sve ove brojke su samo statistika, a svaki Srbin koji je oti{ao sa Kosova ima svoju (jezivu) pri~u o na~inima kojima je primoran da to uradi. Pretwe, ucene, paqewe ku}a, fizi~ko maltretirawe, uni{tavawe grobova, kulturnih spomenika, ubijawa, silovawa...
Po svim procenama, od po~etka Drugog svetskog rata, sa Kosova je oti{lo vi{e od pola miliona Srba.

Natrag na glavnu stranicu

5487