PRAVOSLAVNI EPISKOP

Zahumsko-hercegova~ki i primorski
Manastir TVRDO[ - Trebiwe

S a o p { t e w e

Eparhije zahumsko-hercegova~ke i primorske

Srpski pravoslavni narode,

evo nas opet gde u ove preduskrswe, Krsnovaskrsne dane do`ivqavamo nove velike nepravde i teror, nova bombardovawa od ne~ove~nih i bezbo`nih tirana tzv. hri{}anskog Zapada, koji ve} nekoliko vekova ne libi se da sara|uje sa antihri{}anskim Islamom protiv Svetog Pravoslavqa. Nije to prvi put da nam zapadwaci to ~ine i da nas bombarduju, jer nam skoro isto ~ine isti vo|i Evropski, a sada i Ameri~ki, evo ve} vi{e od dva veka, otkako smo po~eli osloba|ati se od robovawa wihovim prijateqima i saveznicima a na{im tla~iteqima: Turcima, Austro-Ugarima, Nemcima, Arnautima, nacistima, fa{istima, usta{ama, balistima, komunistima...

Nosioci Zapadne civilizacije bombardovali su Srpski pravoslavni narod pred Uskrs 1941. godine, da bi tada ustoli~ili na na{em tlu i na na{oj grba~i Hitlera, Musolinija, Paveli}a... Pri kraju rata, Zapadni Saveznici bombardovali su Srpski narod licem na Uskrs 1944. godine, da bi tada nad Srbima ustoli~ili komunisti~kog tiranina Tita i wegovu bezbo`nu diktaturu.

Oba puta Hri{}anski Zapad optu`ivao je kao glavnog krivca za sve i sva pravoslavni Srpski narod samo zato {to nismo po wihovom kroju i meri, {to nismo kao oni, {to nismo po civilizacijskim standardima koje su oni smislili i umislili, {to nismo po njihovoj slici i prilici... A, na`alost, slika i prilika u ~oveku i narodu mo`e biti i Bo`ija i |avoqa to je biblijska, istorijska, antropolo{ka istina i ~iwenica. Setimo se samo Apokalipse, gde je nela`nim ustima Bo`ijim re~eno da ~ovek i qudi mogu biti ili nalik na Sina ~ove~ijeg, to jest Hrista, ili imati lik Zvijeri apokalipti~ke, to jest biti sli~ni |avolu (Otkr. 14, 9-14).

Po delima wihovim pozna}ete ih veli Spasiteq Hristos. (Matej 7, 16). A Evropqane i Amerikance ve} dva veka poznajemo po delima, to jest nedelima wihovim, jer kuda god do|u ili pro|u tragovi im smrde ne~ovje{tvom, kako re~e Vladika Wego{.

Oni se potsmevaju Balkanu, a to zna~i pre svega Srpskom narodu, koji je sa Grcima srce Balkana, ali im Srpski ~ovek sa raspetoga pravoslavnog Balkana predo~ava ~iwenicu: da nije Balkan izmislio i praktikovao inkiviziciju i Loma~e i gasne komore, nego prosve}ena gospoda Evropejci, kako je govorio i veliki prorok Dostojevski.

Evropqani, a od pre pola veka i Amerikanci, evo ve} vi{e od dva stoqe}a ne ostavqaju Balkan na miru, nego se stalno grubo i nasilno me{aju u dramati~nu sudbinu Balkanskih naroda, ~ine}i ovu, svojim sebi~no interesnim i brutalnim me{awem, jo{ tragi~nijom i bezizlaznijom. Jer svaki put oni nama, a bez nas, name}u svoja re{ewa i mirovne sporazume, koji ubrzo postaju povori novih sukoba i krvoproli}a, a oni pritom nikada nisu priznali svoju krivicu za to, biti pokazali imalo kajawa za moralne i fizi~ke posledice wihovih nepravednih, neslobodarskih, nedemokratskih i ne~ove~nih odluka i nametnutih re{ewa. [ta je drugo bio Versaj i Jalta za Jugoslaviju, nedavno Dejton za Bosnu i Hercegovinu i Be~ za Br~ko, i sada Rambuje i Pariz za Kosovo i Metohiju, nego brutalno nametawe re{ewa jednom, spoqa i iznutra napa}enom i izdanom ali slobodarskom narodu, kakav je Srpski, a pritom bez stvarnog u~e{}a samog tog naroda, bez uzimawa u obzir stvarnih wegovih a ne evroameri~kih interesa i strategija.

Na na{u op{tu `alost, imao je Srpski narod i danas ima svoje zlo doma}e, svoje nesposobne i nedorasle vo|e i politi~are, a naro~ito one proiza{le iz komunisti~kog {iwela i sada odjednom demokratizovane po zapadwa~kim merilima i ar{inima, koji svojom nenarodnom, ~esto izdajni~kom i neslobodarskom politikom nanose neizmernu {tetu Srpskom pravoslavnom narodu, jer se svojim nadmudrivawem i nadlagivawem sa Zapadnom despotijom, po {ablonima samo wihove i samo za wih skrojene totalitarne demokratije i od wihove vrhu{ke samoproklamovanih civilizacijskih standarda, oni se u stvari svrstavaju protiv sopstvenoga naroda, podle`u}i ili podilaze}i svakom diktatu svakog oberprokuratora i kolonijalnog guvernera, stavqenika onih
zapadnih mo}nika koji pravo lice svoje demo(no)kratije, mira, pravi~nosti, nepristrasnosti i sli~nih propagandnih parola, pokazuju i dokazuju samo brutalnom batinom koja se zove NATO-pakt, ~iji se arsenal uspe{nog sprovo|ewa nametnutih i uvek daqe nametanih mirovnih sporazuma skoro nimalo ne razlikuje od Hitlerove i Staqinove tiranije.

Srpski narod, uz svesrdnu pomo} Amerike i NATO bombi, raketa, tenkova, ve} je skoro zatrt u Srpskim Krajinama oko Knina, Gline, Pakraca, a sada i oko Daqa. Nas u Bosni i Hercegovini sli~nom mirovnom misijom iste NATO-demokratije saterali su u enklave, koje sve vi{e li~e na logore, pa se jo{ ~ude evropska i ameri~ka prosve}ena gospoda kako da jo{ nismo sre}ni i zadovoqni, poput od wih usre}enih posledwih Mohikanaca, jer nas, eto, oni i ekonomski poma`u. A ne znaju, jadi ih ne znali, da po Jevan|elskoj re~i: ne `ivi ~ovek samo o hlebu (Matej 4,4). I tako|e ne}e da znaju i priznaju: da iza svake wihove pomo}i stoji po jedna ili vise ucena, po jedna nova nesloboda. (Turci su sa svojim dankom u krvi, zelenim gajtanima, nabijawem na kolac bili brutalniji, ali su bili mawe licemerni, mo`da i mawe la`qivi, mada je Wego{ s pravom rekao da niko krupno ka Tur~in ne la`e).

Danas Srpski narod starodrevne Svete Otaxbine sveg Srpstva Kosova i Metohije Evropqani i Amerikanci zatvaraju u konlager kakav su Kosovo i Metohija bili pod upravom {iptarskih balista pod Nema~kom ~izmom, i donedavno pod upravom Titovih i Enver-Fadiq Hoxinih komunista, a sada }e Kosmet biti to isto samo malo druk~ije pod upravom NATO kaznene ekspedicije! I to sve sa odobrewem i odobravawem skoro ~itave tzv. Hri{}anske Evrope i demokratsko-republikanske Amerike! Kako se i dokle sprovodi ona lukava i licemerna tajno antipravoslavna a javno antibalkanska, no ipak formalno demokratska i slobodarska, humanisti~ka Evropa, kad je dozvolila da joj poslednji adut i kriterij mira i demokratije bude NATO-pakt, ta brutalna batina u rukama obezbo`ene i obes~ove~ene sada{we Amerike, tog svetskog {erifa i policajca, zemaqskog maqa, poput nekada{weg Vavilona!

Ali, svaki Vavilon prolazi i survava se u bezdan zveri apokalipti~ke, pa }e i ovaj pro}i i propasti.

Srpski vo|i i politi~ari, urazumite se i do|ite sebi i narodu svome i, Boga radi, me|usobno se izmirite i slo`ite na dobro svoga napa}enog naroda. Ne mislite vi{e, kao do sada, da je glavno u politici ve{tina, nego znajte da je glavna vrlina, kako re~e Sveti Vladika Nikolaj. I jo{ znajte: da posledwu re~ i u istoriji ipak ima Pravda Bo`ija, a ne qudska sila i qudska diplomatija kao neka kvazi-mudrost, koja je pred Bogom i pravim qudima i narodima vrlo ~esto velika glupost i ne~ove{tvo...

Rode Srpski pravoslavni, budi strpqiv i veran Bogu i pravdi Bo`ijoj do kraja; strpqivo se moli Bogu, i tebi }e zablistati dan pravde i slobode; to nam ka`e svedo~i Hristova Golgota i Wegova Krsnovaskrsna pobeda nad zlom, grehom, smr}u i |avolom.

Hristos vaskrse!

Na Sv. ~etrdeset Mu~enika-Mladenaca
Sevastijskih, leta Gospodweg 1999.
Iz ZHP Episkopija

Natrag na glavnu stranicu

1325