Spisak vi|enijih Srba u dijaspori

 

KO JE KO U DIJASPORI?

ANTOVI] MILAN,
biznismen. Ro|en je 1946. godine u mestu Vojvoda Stepa u Vojvodini. Zavr{io je studije gra|evinarstva u Beogradu. Od 1966. Radio u zrewaninskom "Sinvozu", a potom otvara vlastito preduze}e za proizvodwu metalnih konstrukcija. Po~etkom sedamdesetih odlazi u Nema~ku i radi kao {ef mnogih gradili{ta. Devedesetih otvarara kompaniju "Milan Antovi} Industriamonta`e" - MIP. Danas ta firma ima 350 radnika i sedam izgra|enih mostova u Evropi, promet od 20 milijardi maraka i poslovnu saradwu sa "krupom". Milan Antovi} gradi stadione za Svetsko prvenstvo u fudbalu u Francuskoj. Tokom 1995. izabran je za menaxera godine u Nema~koj.

ARAN\ELOVI] BRANIMIR,
producent. Ro|en u Beogradu. Diplomirao Pozori{nu akademiju i Filolo{ki fakultet u Beogradu, studirao prava i filozofiju. Na Televiziji Beograd sara|ivao u emisiji "Susret ~etvrtkom" i "Radost Evrope". Uselio se u SAD 1971. godine, magistrirao masovne komunikacije na Univerzitetu Arizona. Organizovao De~iji festival u Kaliforniji. Patentirao je kod kompanije "Volt Dizni" video sinhronizaciju i otvorio vlastitu firmu "Dabl Igl".
 

ABRAMOVI] MARINA,
slikar. Ro|ena je 1946. godine u Beogradu. Slikarstvo je u~ila kod Krste Hegedu{I}a, diplomirala je na Akademiji likovnih umetnosti kod profesora Stojana ]eli}a. Poznata je kao utemeqiva~ bodi-arta I performansa u srpskom slikarstvu i vajarstvu. Imala je 150 samostalnih I 300 grupnih izlo`bi slika, objekata, instalacija, video radova i `ivih figura. U~estvovala je na Venecijanskom bijenalu ~etiri puta od 1976. do 1996. godine, na Pariskom bijenalu mladih dva puta, `ivi ve} dvadeset godina u Amsterdamu, a predaje na Likovnoj akademiji u Hamburgu.

BELODEDI] MIODRAG-MILE,
fudbaler. Ro|en maja 1964. u selu Sokola.
[kolovao se u Novoj Moldavi, gde je igrao za drugoliga{a "Minerua". Sa sedamnaest godina postaje prvotimac "Steaue", sa kojom osvaja ~etiri nacionalna {ampionata i 1986. u [paniji titulu evropskog prvaka. Devetnaest puta igrao za prvi tim Rumunije. Centarhalf i poru~nik rumunske armije. Emigrirao u Srbiju 1988. godine. Sa "Crvenom Zvezdom" osvaja evropsko i svetsko prvenstvo i odlazi u [paniju.

BI`I] mr MILENA, pedagog.
Ro|ena u SAD. Magistar osnovne nastave na Pitsburg univerzitetu 1967. Ekspert za kompjutersko obrazovawe dece, savetnik u {kolskim institucijama. Dobitnik mnogih ameri~kih nagrada i odlikovawa. Aktivista u srpskoj crkvi i {koli.

BILBIJA dr `ARKO, profesor.
Ro|en u Bosanskom Grahovu. Emigrirao u SAD 1954. gde magistrira i doktorira ekonomiju na Univerzitetu u ~ikagu. Savetnik Trgova~ke komore Ilinois, savetnik za planirawe u Brazilu, profesor Vi{e {kole za upravnike u Italiji, direktor Planske komisije u ~ikagu, profesor ekonomije i filozofije na Dr`avnom univerzitetu Florida, Univerziteta Majami i Univerziteta "Zetulio Vargas" u Brazilu. Patriota, humanista, ~lan Sabora srpskog ujediwewa.

BJELOPETROVI] BRATISLAVA-BEBA, aktivista.
Ro|ena u Beogradu, gde je zavrsila gimnaziju. Sa majkom 1960. godine oti{la u ~ikago u posetu ocu, emigrantu i oficiru Kraqevske jugoslovenske vojske i ostala u SAD. Diplomirala je na Tehni~kom fakultetu u ~ikagu. Udata za Vladimira Bjelopetrovi}a, vlasnika {tamparije i izdava~a kwige "Srpsko nasle|e na Kosovu" i "Ilustrovana istorija Srba". Aktivista i humanista, predsednik Saveza Kola srpskih sestara u SAD i Kanadi sa 46 odbora i sto hiqada ~lanova. Nosilac titule Srpskog viteza 1998. `ivi u ~ikagu.

BOGDANI] VALTER, novinar.
Ro|en 1951. u ~ikagu, a odrastao u Geri, Indijana. Radio 1972. u ~eli~noj industriji, gde i njegov otac. Valter i wegov stariji brat, Xorx Bogdani}, sada direktor Medija centra u ~ikagu, studirali su na Viskonsin univerzitetu i igrali bejzbol. U isto vreme, radili su u studentskom listu. Od 1973. radi kao novinar, u vi{e redakcija. 1976. magistrirao na Dr`avnom univerzitetu Ohajo iz oblasti `urnalizma. Dobio vi{e priznawa, a 1988. Pulicerovu nagradu za `urnalizam. Radi za Vol Strit Xurnal.

BOGDANOVI] PITER, re`iser.
Ro|en 1939. u Wujorku. Zavr{io Adlersovu pozori{nu akademiju. Proslavio se filmovima "Posledwa bioskopska predstava", "[ta je doktore" i "Mesec od papira". Za scenario dobio nagrade Ameri~kog udru`ewa kriti~ara i Britanske akademije, `ivi u Wujorku.

BO`I] SRETEN, alijas B.Vongar, pisac iz Melburna.
Ro|en je 1932. Godine u Tre{wevci kod Aran|elovca. Zavr{io samo osnovnu {kolu. U Mladenovcu 1956. Poku{ao da {tampa novine, ali mu je zabraweno jer je bio sin "reakcije". Emigrirao u Australiju i vi{e godina `iveo sa Aborixinima. Autor desetak kwiga o Abroixinima sa milionskim tira`ima, od kojih su najpopularnije "Karan", "Valg" i "Raki". Sa suprugom Lindom `ivi u Melburnu.

BRASOVAN dr SRBISLAV, ginekolog.
Ro|en u Vrscu, Srbija. Po diplomirawu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, emigrirao 1962. u SAD. Od 1968. do 1970. doktor Brasovan je slu`io u ameri~koj Vojsci kao lekar. Nerednih devet godina radio na Klinici u Geri, da bi se od 1979. posvetio privatnoj praksi u Merilvilu, Indijana. Direktor Centra za ispitivawe fertiliteta Metodisti~ke bolnice u Geri i Merilvilu. Predaje ginekologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta Indijana. Osniva~ humanitarne fondacije za pomo} zemqama Tre}eg sveta. Iz te Fondacije dao je zna~ajnu pomo} svojoj Otaxbini, `ivi u Geri.

BUGARSKI STEVAN, in`ewer i pisac.
Ro|en 1939. u Srpskom Semartonu u Rumuniji, gde ja zavr{io osnovnu {kolu. Gimnaziju i studije ma{instva zavr{io u Temi{varu, a filologiju u Bukure{tu. Od 1952. do 1962. bio u rumunskom zatvoru zbog verbalnog delikta. Autor monografije"Srpsko pravoslavqe u Rumuniji", "Dnevnika Save Tekelije", "Po Sentmartonu - prostor i vreme", antologija "Be}arac" i "Svatovac", kao i zbirke pripovedaka "Ono sto se pamti" 1984. i antologije "Najava". Va`i za najboqeg poznavaoca istorije i kulture Srba u Rumuniji. `ivi u Temi{varu.

BULAJI] VEQKO, novinar i re`iser.
Ro|en 22. marta 1928. godine u Nik{i}u. Odrastao u Sarajevu, oslobo|ewe do~ekao u Zagrebu. Studirao kwi`evnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i re`iju 1956. u Rimu. Prvi igrani film "Vlak bez voznog reda" snimio 1958. godine. Dobitnik Zlatne arene u Puli za scenario ovog filma i za re`iju filmova "Rat" 1960. "Uzavreli grad" 1961. "Kozara" 1962. Re`irao ratni film-spektakl "Neretva", koji je nominovan za Oskara. Osvaja~ Zlatne medaqe u Moskvi, Nagrade kritike u Wu Delhiju, Zlatnog lava u Veneciji, Zlatne nimfe u Monte Karlu, nagrade UNESCO u Vaqadolidu. Trostruki dobitnik nagrade grada Zagreba. Odlikovan vi{e puta. Trenutno radi na filmovima o Dubrovniku i Sarajevu, `ivi i radi u Zagrebu.

]ERASIMOVI] VELIMIR, u~iteq.
Ro|en u Srbiji. Gimnaziju i U~iteljsku {kolu zavr{io 1926. u U`icu, kada je postavqen za u~iteqa u O[ "Jovan Mileti}" u Trstu. Predsednik Srpske crkvene op{tine Trst. Horovo|a u Srpskoj crkvi. Pedagog u Italiji punih pedeset godina.

]UK SOFIJA GAROFANI, umetnik, humanista, profesor iz Pariza.
Ro|ena izme|u Sopo}ana i Mile{ave, u Sjenici. Krajem {ezdesetih stigla u Francusku. Zavr{ila je Visoku {kolu za primewenu umetnost u Parizu i diplomirala francuski jezik na Sorboni. Kreira i radi tapiserije i slike. Autor je kwige "Sveska mira za decu `rtve embarga" i mnogih humanitarnih akcija. Birana za sekretara Svesrpske zajednice u Francuskoj. Oragizovala je izlo`bu 58 svetskih slikara za preporod Srbije, poklonila je crnogorskom Narodnom pozori{tu 36 slika. Zbog, navodnog, srbovawa dobila otkaz na Akademiji primewene umetnosti u Parizu. Zapislila se kao profesor na Akademiji Dupere. Dobitnik je Francuske medaqe za zasluge, komesar je i laureat Jeseweg salona.

]ULAFI] MILOSAV-MISA, biznismen.
Ro|en u Beogradu. Emigrirao u [vedsku. Gra|evinar, vlasnik firmi
"Scandinavian Weapon Tradin" i "MM". Ktitor srpske crkve Sveti Sava u Stokholmu. O`ewen, otac ~etvoro dece. `ivi u Stokholmu.

]UKI] DANILO, penzioner.
Ro|en u Crnoj Gori. Pripadnik ~etnika Pavla \uri{i}a, ~lan Vrhovne komande. Emigrirao u Australiju 1948. godine. Utemeqiva~ sportskog kluba "Beograd" u Adelaidi i Sidneju, osniva~ prve crkveno-{kolske op{tine na petom kontinentu i Srpskog doma u Mone Valu. Predsednik ~etnickog pokreta u Sidneju.

DANILOV J. VIKTOR, novinar.
Ro|en 1924. u Farelu, Pensilvanija. Diplomirao novinarstvo na Dr`avnom univerzitetu Pensilvanija. Reporter "Chicago Daily News", urednik "Industrial Research Oceanology", direktor ~ika{kog Muzeja nauke i industrije. Svrstan u "Ko je ko u Americi".

DEDI] ARSEN, kompozitor i peva~.
Ro|en 28. jula 1938. u [ibeniku u Porodici trgovca Jove Dedi}a. Zavr{io studije flaute na Muzi~koj akademiji u Zagrebu. Komponovao laku orkestarsku, filmsku i {ansowersku muziku "Ku}a pored mora", "Moderato kantabile", a sa Radetom [erbexijom "Nedaj se Ines!". Autor kwige pesama "Brod u boci" , "Slatka smrt", "Ministarstvo straha", "~uda" i osam samostalnih albuma, pobednik mnogih doma}ih I me|unarodnih festivala. Ima }erku Sandru iz prvog braka sa Vesnom. Od 1970. `ivi sa peva~icom Gabrijelom Gabi Novak, sa kojom ima sina Matiju.

DEKLI] DRAGUTIN KARLO dr, pesnik, alijas Vladimir Skit.
Ro|en 1915. godine u Istri. Wegovi preci su Crnogorci iz Skadra. Prve dve godine rata proveo je u Beogradu i Herceg Novog, a potom je dolaskom u rodnu Istru mobilisan u italijansku vojsku. Odlazi na studije kwi`evnosti u Padovu, Rim i Vatikan, gde i doktorira. Bavi se poezijom, esejistikom i politi~kom analitikom u Trstu. Pi{e na srpskom i italijanskom. Prve stihove "Pod pahuqama snega" {tampao je u Subotici 1932. godine. Zbirka "Intima" je objavqena 1939. Knjigu "Novo Jevan|eqe po Isusu" zavr{io je u Rimu 1945. "Pesme Srbiji" I "Slovo rodu" 1978. "Svedok" 1987. i "Pozni uranak" 1988. Od nau~nih radova objavio je "Filozofija kao baza sociologije" 1983. "Jugoslovenski unitarizam" 1984. "Nepoznati krle`ijanci" 1986. i "Srpska kolonija u Trstu" 1994. godine.

DELI]-BENTLI HELEN, kongresmen.
Ro|ena 1923. u Rutu, Nevada. Studirala prava i novinarstvo kao stipendista Srpskog narodnog saveza. Novinar i urednik u listovima "Junajted pres" i "Baltimor San", sekretar senatora X. Skragema. Ministar pomorstva u Niksonovoj vladi i ~lan Kongresa dr`ave Merilend. Osniva~ Srb Neta i ~lan Sabora srpskog ujediwewa. Penzioner u Merilendu.

DIMITRIJEVI] MIROQUB-MI[A, re`iser.
Ro|en 1948. u Trawanima. Uselio se u Austriju. Kafexija i osniva~ "Ju-teatra" u Be~u. Autor drame "Orlovi slomqenih krila", "Ostvaren san", "Telegram".

DIMITRIJEVI] VLADIMIR, publicista.
Ro|en 1926. Emigrirao u [vajcarsku 1958. godine. Vlasnik izdava~ke ku}e "Age d' Homme" u Lozani osnovane 1967. Godine i Srpske kwi`are u Parizu. U ediciji "Slovenski klasici" objavio kwige vi{e od stotinu srpskih pisaca. Osniva~ Srpskog instituta. Autor mnogih napisa o srpskom pitawu u Francuskoj i [vajcarskoj. Izdava~ kwiga o francusko-srpskom prijateqstvu "Sa Srbima", "Srbi i mi", "Pohvala Srbima" i "Saveznici Srba". Dobitnik Vukove nagrade za 1991. godinu. `ivi u Lozani.

DIVAC VLADE, ko{arka{.
Ro|en 1968. u Prijepoqu. Zavr{io {kolu za Preciznog mehani~ara. Ko{arku igrao u "Slogi" Kraqevo i "Partizanu" Beograd. Osvaja~ klupskog [ampionata i Kupa Jugoslavije, Kupa Evrope, a sa Reprezentacijom SFRJ i zlatnih medaqa sa Svetskog i Evropskog prvenstva. Profesionalni igra~ ekipe "Lejkersa" i "[arlota". Veliki patriota, donator, humanista, najvi{i Srbin u SAD.

DOBRI] FULVIO, bankar.
Srbin iz Istre, ro|en u SAD. Bio potpredsednik "Manufakcures Hanover Trust bank", predsednik Me|unarodnog komiteta za reprogramirawe jugoslovenskih dugova, vlasnik privatne banke. `ivi u Wujorku.

DOROSLAVAC MILUTIN, alijas MILO DOR, kwi`evnik.
Ro|en 1923. U Budimpe{ti. Gimnaziju zavr{io u Beogradu, a studije u Be~u. Emigrirao u Austriju 1943. Naj~itaniji be~ki pisac. Autor dela "Mrtvaci na odsustvu", "Ni{ta osim ose}awa", "Autobiografija", `ivi u Be~u.

DRAGA[EVI] BORA, srpski patriota i novinar.
Ro|en 1925. u Srbiji. Praunuk generala srpske vojske i pesnika Jovana Draga{evi}a, unuk Borivoja Draga{evi}a, majora Kraqevske jugoslovenske vojske. Pripadnik dobrovoqa~kih nacionalnih snaga sa {esnaest godina. Poha|ao Gimnaziju u [ibeniku i Beogradu. Otaxbinu napustio oktobra 1944. i preko Italije i Nema~ke emigrirao u Kanadu 1948. godine. Radio kao radnik, a posle zvr{ene Politehnike i kao in`enjer u firmi "Ontario Hajdro" u Torontu. Osniva~ crkvenog hora Sveti \or|e i pojac i prvi wegov predsednik, ~lan hora Sveti Sava i ~lan Srpske narodne odbrane od 1948. Predsednik SNO, urednik lista "Glas kanadskih Srba", direktor Srpskog radija "[umadija" u Torontu. ~lan Laburisti~ke stranke i srpski predstavnik u Ministarstvu za multikulturu u Otavi. Predsednik Kanadsko-srpskog saveta, ~lan Kanadskog kulturnog saveta i predstavnik srpske etni~ke zajednice u kanadskoj vladi, `ivi u Torontu.

DRAGNI] N. ALEKS, profesor.
Ro|en je 1912. u dr`avi Va{ington. Zavr{io Dr`avni univerzitet, a doktorirao na Berkliju sa temom "Razvitak parlamentarizma u Srbiji 1869-88." Profesorsku karijeru zapo~eo na Vestern Reserve univerzitetu, predavao i na Vanderbilt univerzitetu politi~ke nauke. Slu`bovao u Ministarstvu pravde, Ministarstvu odbrane i Ministarstvu spoqnih poslova SAD. Bio ata{e za kulturu u Ambasadi SAD u Beogradu 1948. Predsednik udru`ewa SAD za politi~ke nauke i prvi predsednik Severno-ameri~kog dru{tva srpskih studija. Zastupqen u kwizi "Who is who in America" 1966. godine. Organizator "Srpskih dana u Va{ingtonu" 1989. godine. Dobitnik Medaqe srpstva na Kongresu srpskog ujediwewa u Milvokiju 1996. godine. Autor kwige "Kosovo u fokusu srpsko-albanskih odnosa" na engleskom jeziku i studije o Nikoli Pa{i}u.

DUGANXIJA NIKOLA, alijas NIKI DUGAN BATON, izdava~.
Ro|en u Beogradu. Napustio Jugoslaviju 1955. Vlasnik izdva~ke ku}e "Dugan" u Milanu. Predsednik Srpsko-evropske kulturne akademije (SEKA), `ivi u Milanu.

DUN\EROVI] S. dr ALEKSANDAR, profesor.
Doktorirao prava i ekonomiju na Sorboni. Ekspert za marketing OUN, direktor na Wujork univerzitetu, Atkinson kolexu. Podministar za marketing u Ministarstvu industrije Kanade 1975. godine, {ef Komercijalnog sektora u Ambasadi Kanade u Beogradu. Autor "Tehni~ko-ekonomskog re~nika" na ~etiri jezika. ~lan srpskih iseqeni~kih organizacija. `ivi i radi u Torontu.
 

\OR\EVI] dr DIMITRIJE, profesor istorije.
Ro|en 1922. u Beogradu. Studirao na Univerzitetu u Beogradu, gde je stekao titulu doktora istorijskih nauka. Od 1958. do 1970. radio u Balkanolo{kom institutu SANU. U SAD se doselio 1970. Predavao na Univerzitetu u Santa Moniki. Do 1982. Vodio ruske studije. Objavio vi{e studija, preko 60 ~lanaka i oko 80 prikaza i kritika u SAD i Evropi. Urednik kwige "Stvarawe Jugoslavije 1914-1918" (1980), autor memoara "Se}awa i o`iqci". `ivi u Santa Moniki.

\OR\EVI] DRAGOSLAV, profesor.
Ro|en u Obrenovcu 1910. Oficir u Kraqevini Jugoslaviji. Ratni zarobqenik u Nema~koj, emigrirao u SAD 1947. Slu`benik ameri~ke federalne vlade, profesor istorije i srpskog jezika u vojnim {kolama u Kaliforniji. Pisac knjige "Na raskrsnici 1941.", svedo~ewa kneza Pavla Kara|or|evi}a. Zajedno sa princom Andrejom Kara|or|evi}em inicijator stvarawa Sabora srpskog ujediwewa, `ivi kao penzioner u Kaliforniji.

\OR\EVI] mr MIROSLAV MAJKL, biznismen.
Ro|en 1936. u Beogradu. Osniva~ i prvi predsednik Sabora srpskog ujediwewa. Zivi u San Fransisku. Uselio se u SAD 1956. godine, a naturalizovao 1961. Diplomirao prirodne nauke i poslovnu administraciju na Berkli univerzitetu i Dr`avnom univerzitetu u San Francisku. Magistrirao finansije na Stanfordu. Izu~ava metafiziku i pi{e pesme. Direktor je osiguravaju}eg dru{tva "Capital Guaranty", "Spanek Inc." i "American Express Variable Annuitz Inc". Vlasnik banke "Monad Finansial". Nosilac Ordena Elis Ajland. Svrstan u kwizi "Who's who in America" 1990/91. O`ewen, troje dece. Posetio Srbiju prvi put 1991. godine sa delegacijom Dobre voqe. Govorio u ameri~kom Kongresu maja 1994. godine.

\UJI] MOM]ILO, vojvoda.
Ro|en 1907. u Topoli. Zavr{io Bogosloviju u Sremskim Karlovcima. U 2. svetskom ratu pristupio ~etnicima Dra`e Mihailovi}a. Komandant Dinarske divizije u Kninskoj krajini, ~etni~ki vojvoda. Izveo iz Jugoslavije petnaest hiqada boraca i ~lanova wihovih porodica i odveo u SAD. Predsednik ~etni~kog pokreta "Ravna Gora", urednik lista "Srbija", `ivi u San Markosu, Kalifornija.

\UKI] MILAN, predsednik Srpske narodne stranke u Hrvatskoj.
Ro|en 10. aprila 1947. godine. Diplomirao ekonomiju, radio u Dowem Lapcu kao op{tinski funkcioner. Suosniva~ Srpske demokratske stranke 1990. u Kninu i Hrvatskoj. Biv{i saborski potpredsednik i poslanik. Otac dvoje dece, `ivi i radi u Zagrebu.

\UR\EVI] SLOBODAN-BOB, biznismen.
Ro|en u Beogradu. Napustio Srbiju 1968. posle studentskih demonstracija. U SAD radio za IBM. Direktor kompjuterske firme "AnneDz research" i osniva~ organizacije "Truth in media" u Arizoni. Borac za istinu o Srbima u medijima, ali i u Beloj ku}i, Kongresu i Senatu. Preveo i postavio dramu "Profesionalac" Du{ana Kova~evi}a u San Francisku, `ivi i radi u Feniksu, Arizona.

XIGURSKI ALEKSANDAR, slikar.
Umetnik mora i talasa, slikar ameri~kih pejsa`a na Pacifiku. Ro|en kao ~etvrto dete 1. februara 1911. u Starom Be~eju u porodici Jovana Xigurskog i Nevenke Zivkov. Zavr{io u Beogradu Likovnu {kolu, prve radove, ikone i portale, oslikao je u manastiru Rakovica. Krajem dvadesetih poha|ao je Akademiju umetnosti u Minhenu. More je po~eo da slika intenzivno kada je oti{ao u Kraqevsku ratnu mornaricu u Boku Kotorsku. O`enio se Lenkom, a kada je wegova }erka Jelena ro|ena 1933. otvorio je u Novom Sadu svoj prvi likovni studio "Zograf". Restaruirao je crkvu i baziliku u Ba~koj Topoli. Bio je ratni zarobqenik u Nema~koj. Posle rata je preko Be~a i Rima sa porodicom 1949. u{ao u SAD, gde je `iveo od slikarstva. Vladika Dionisije mu je dao posao da oslika kapelu u Sedelendu u Pensilvaniji i jo{ devet srpskih crkava u Americi. Izlagao je u Los An|elosu, San Francisku, ~ikagu, Wu Xersiju, a wegove slike se nalaze u Muzeju umetnosti Amerike. Aleksandar Xigurski je umro 1995. godine, a wegovo delo je nastavio sin Aleksandar Xigurski mla|i.

XONSON RADMILA, pisac.
Ro|ena u Mostaru, `ivela u Beogradu, od 1975. Udata za ameri~kog oficira. `ivi u [arlotu, Severna Karolina. Autor romana "~asna sestra i oficir".

FILIPOVI] MIROSLAV-MI[A, oficir.
Ro|en u Srbiji. Oficir Kraqevske jugoslovenske vojske. Zarobqen i deportovan u logor Oflag. Emigrant u Nema~koj od 1945. ~lan Socijaldemokratske partije, ~lan Saveta Srba u Nema~koj i sekretar Srpskog kulturnog foruma u Frankfurtu. Humanista. `ivi u Beogradu od 1992. godine.

GAVRILOVI] VOJISLAV-VOJKAN, novinar.
Ro|en u ]upriji. Studije jezika i kwi`evnosti po~eo u Beogradu, a zavr{io u Stokholmu {ezdesetih godina. Doselio se u Australiju 1966. Savetnik Komonvelt banking kompanije za pitawa useqavawa i prevodilac za srpski, nema~ki, {vedski i ruski jezik. Jedan od osniva~a Srpskog etni~kog radija 1975. i glavni urednik na stanici "2 EA" u Sidneju. ~lan Srpske narodne odbrane, Srpskog nacionalnog saveza Australije i Sabora srpskog ujediwewa Amerike. `ivi u Sidneju.

GEDO[EVI] PETAR, trener.
Ro|en u Beogradu, gde je zaigrao odbojku. U [vedsku odlazi 1965. Igra~ "Solentuna" iz Stokholma i trener mu{ke reprezentacije [vedske od 1967, a potom i `enskog dr`avnog tima u odbojci od 1970. U~esnik Evropskog prvenstva dva puta, `ivi u Stokholmu.

GLI[I] ILIJA, srpski aktivista iz Sidneja.
Ro|en je u nema~kom logoru 1947. godine. Sa ocem Du{anom Gli{i}em emigrirao je na Novi Zeland. Zavr{io je Elektrotehni~ki fakultet. O`ewen Srpkiwom otac ~etvoro dece, dugo je bio direktor "Telekoma" u Sidneju. Vlasnik preduze}a za trgovinu nekretninama. Dugogodi{wi predsednik Srpskog nacionalnog saveza-SNS u Australiji i SNA za dr`avu Novi Ju`ni Vels.

GOLUB dr IVAN, lekar.
Ro|en u Pomazu. Medicinu zavr{io u Budimpe{ti gde i radi. Aktivista Srpske pravoslavne crkve u Sentandreji i predsednik MZ Srpskog deokratskog saveza u Pomazu.

GRBI] dr JOVAN, profesor.
Ro|en u Beogradu. Uselio se u Holandiju 1970. godine. Docent Univerziteta umetnosti u Telburgu. Osniva~ Srpskog informativno-kulturnog centra i organizator demonstracija za istinu o Srbima, `ivi u Tilburgu.

GVOZDENOVI] SLAVOMIR, kwi`evnik.
Srbin iz Temi{vara, pesnik i novinar. Autor dvadesetak kwiga pesama, pri~a za decu i kwi`evnih eseja "Krila i pomalo vatre", "Pesme pred zoru", "Lirika", "Juna~ewe re~ima", "Uxbenik o vidarevoj ku}i", "Kamen za plakawe", "Srpska molitva u Temi{varu", "Re~ i svetlost", "U ku}i sa ogwem i ledom". Prevodilac dela Staneskua, Soreskua, Stojke na srpski i dela D. Maksimovi}, M. Pavlovi}a i A. Pusloji}a na rumunski. Inicijator osnivawa Srpskog kulturnog kluba, urednik ~asopisa "Kwi`evni `ivot", lider Demokratskog saveza Srba i Karasevaka, poslanik u rumunskom parlamentu, osniva~ srpskog radio i TV programa u Rumuniji.

HO\ERA dr ZORAN, profesor.
Ro|en 1923. u Beogradu. Diplomirao politi~ke nauke u `enevi, doktorirao ekonomiju u Wujorku. Profesor ekonomije na Jel univerzitetu. Ekspert Me|unarodnog monetarnog fonda, `ivi u Va{ingtonu.

IMOTOKI MILKA, nastavnik.
Ro|ena u Beogradu. Diplomirala engleski jezik. Predsednik Odbora gra|ana Kavasakija za pomo} deci u biv{oj SFRJ. Autor kwige "Od Beograda do Tokija", `ivi u Tokiju.

JAK[I] dr STELA, lekar i profesor.
Ro|ena u Stjubenvilu, Ohajo. Roditeqi su joj srpski imigranti iz Like. Radila u Gil Memorijalnoj bolnici u Stjubenvilu, na Klinici u Klivlendu i Op{toj bolnici Alegeni u Pitsburgu. Ostvarila impresivnu akademsku karijeru i stekla nacionalno i me|unarodno priznawe. Bila profesor na redovnim i postdiplomskim studijama Pitsbur{kog univerziteta 29 godina ([kola za medicinske sestre). Za svoj rad dobila vi{e priznawa. Od 1983. na Pitsbur{kom univerzitetu dodequje se studentima nagrada "Stela Jak{i}".

JANKOVI] MADLEN, humanista.
Ro|ena u Beogradu, odrasla pored majke Divne Ili}. Zavr{ila studije kwi`evnosti u Beogradu. Radila kao profesor srpskog jezika u Beogradu i u Be~u u RU "Novi Beograd". Udata za Milana Jankovi}a, nekada{weg predstavnika "Geneksa" u Austriji i potom vlasnika kompanije "Zepter Internacional" sa filijalama u trideset zemaqa sveta. Osniva~ Fondacije "Madlen Jankovi}" za afirmaciju mladih talentovanih stavralaca u otaxbini i za humanitarnu pomo} srpskom narodu, `ivi u porodi~noj ku}i u Monte Karlu.

JAWI] KOKAN-NIKOLA, biznismen.
Ro|en 1942. u Srbiji. Glumac u Ni{kom pozori{tu. Emigrirao u [vedsku 1967. Borac za srpstvo. Autor filmova "Umri 10. aprila", "An|eo sa pi{toqem" i kwige "Srpske glave : istina bez odgovora", `ivi u Stokholmu.

JARI] V. MARKO, profesor fizike Teksa{kog AM univerziteta.
Ro|en 1952 u Beogradu, gde je zavr{io Prirodno-matemati~ki fakultet. Kao najboqi student dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda. Doktorirao u SAD 1978. Godine kod profesora Xozefa Brimana na Gradskom kolexu u Wujorku sa tezom o superprovodnicima. Dobitnik Milerove, Humboltove stipendije, predava~ na Berkliju i Harvardu. Autor ~etiri kwige, u~esnik stotinu me|unarodnih nau~nih konferencija. Preminuo iznenada 25. oktobra 1997. godine.

JEVTI] dr MILORAD, urolog.
Ro|en 1925. u Vaqevu, Srbija. Zavr{io Medicinski fakultet u Beogradu, a potom radio u Vaqevu kao hirurg. Od 1960. `ivi i radi u SAD. Godinama radio u Va{ingtonskom bolni~kom centru u Xorxtaunu, kao urolog. Rezultate postignute u profesiji izlo`io na vi{e ameri~kih i me|unarodnih skupova.

JOVI~I] DRAGI[A, biznismen.
Ro|en 1944. u [apcu. Gimnazijalac. No}ni ~uvar u zemunskoj "Galenici" 1960. godine, fizi~ki radnik u Bonu i 1962. U Montrealu. Stanodavac, hotelijer, ugostiteq, vlasnik "Ju`ne obale". Zajmu za razvoj Srbije 1989. godine poklonio 300.000 kanadskih dolara, `ivi u Montrealu.

JOVOVI] MILA, glumica i manekanka.
Ro|ena 1976. u Kijevu. Otac Srbin, doktor medicine. Uselila se sa roditeqima 1981. u SAD Sa jedanaest godina snima prvi film "Dva mese~eva ukr{tawa", a potom TV serije "Udata za decu", "Raj", "Parker Luis" i filmove "Povratak u Plavu lagunu", "No}ni voz za Katmandu", i "Kafka". Proslavila se filmom "Peti elemenat" sa Brusom Vilisom. Snima za sve svetske modne ~asopise i agencije. `ivi u Kaliforniji.

KARA\OR\EVI] ALEKSANDAR, princ.
Ro|en 1945. u Londonu. Britanski dr`avqanin, poru~nik i agent osiguravaju}eg dru{tva. Iz braka sa princezom Marijom ima sinove Petra, Filipa i Aleksandra.O`enjen Katarinom Batis 1985. godine. Aktivan u srpskoj dijaspori i crkvi, kao i humanitarnoj organizaciji "SOS". Oktobra 1991. prvi put posetio otaxbinu. Pretendent na presto u Srbiji i za{titnik srpstva u emigraciji, `ivi u Londonu.

MILORAD KARAKA[EVI], vinar.
Ro|en 1941. godine u selu Mol na Tisi. Zavr{o Tehnolo{i fakultet u Beogradu i Vi{ vinarsku {olu u Gajzenhajmu. Preko Kanade uselio se u SAD, gde je okon~o studije vinarstva i vinogradarstva. Otvorio je kompaniju "Karas" za proizvodwu belih vina i rakije. Krajem osamdesetih prvi je ulo`io dva miliona dolara u izvoz srpskih vina u Evropu, `ivi u dolini Napa, Kalifornija.

KARANOVI] dr MILENKO, profesor.
Ro|en 1940. u Podravskoj Slatini. Diplomirao istoriju u Zagrebu, doktorirao u Viskonsinu. Emigrirao 1967. godine. Profesor na Kalifornijskom univerzitetu. Autor vi{e dela, me|u kojima su i "Istorija Srba u Americi" i "Imigracija Srba u SAD", `ivi u San Dijegu.

KARAPANXI} M. BORIVOJE, pisac, urednik i publicista.
Ro|en u Vaqevu 1921. godine, gde je zavr{io osnovnu {kolu i Realnu gimnaziju. U [apcu diplomirao u U~iteqskoj {koli. Radio kao ~inovnik u Okru`nom na~elstvu vaqevskog okruga. Tokom rata bio prosvetar 3. bataqona Srpskog dobrovoqa~kog korpusa. Emigrirao u Italiju aprila 1945. godine. U logorima Eboli I Forli ure|ivao list "[umadijski vesnik" i kwi`evni ~asopis "Pod maslinama". Zajedno sa vojvodom Mom~ilom \uji}em {tampao i "Srpske novine". U Nema~kom logoru izdavao 1947. godine list "Vihor" i {tampao Bilten za politi~ka i kulturna pitawa iz kog je u Minhenu nastao polumese~nik "Iskra". Uselio se u SAD 1950. godine. U Klivlendu zavr{io Zemqi{nu in`enjerijsku {kolu i radio kao dr`avni geometar. Objavio osamnaest kwiga. Najva`nije su "Gra|anski rat u Srbiji 1941-45", "Prikazi iz emigracije", "Spomenice srpskih dobrovoqaca", "Srpsko Kosovo i Metohija - zlo~ini Arnauta", "Ko~evje-Titov najkrvaviji zlo~in", "Jugoslovensko krvavo prole}e" i "Duhovno stvarala{tvo srpske emigracije". Urednik "Knji`evnog vesnika". Priprema za {tampu kwige "Istorija srpskog naroda i SPC u Severnoj Americi" i "Istorija Srba u Klivlendu od 1892. do 1990", `ivi u Klivlendu.

KENT LUIS, alijas BATA KENT, poslanik.
Ro|en u Subotici. [kolovao se u Somboru. Emigrirao 1954. u Australiju. ~lan Laburisti~ke partije, biran u okrugu Hotham, Viktorija za ~lana Parlamenta. Predstavnik Jugoslovenske dobrobitne zajednice. Supruga Vera Kent aktivista Sindikata mesne industrije Australije, `ive u Melburnu.

KNE`EVI] \OR\E, bankar.
Ro|en 1932. u Beogradu. Tu je zavr{io gimnaziju I studirao veterinu. Emigrirao 1957. u Francusku, a potom 1959. u SAD sa suprugom Qiqanom i decom. Studirao na Korneli univerzitetu. Radio u Banci Amerike, kao potpredsednik banke i ~lan Uprave Udru`ewa me|unarodnih banaka, ~lan Uprave i predsedavaju}i 49. kongresa Srpskog kulturnog kluba "Sveti Sava" u ~ikagu i ~lan redakcije lista "Srpska borba". Organizator 4. Sabora srpskog ujediwewa 1993. u Wujorku, `ivi u Wujorku.

KO~OVI] dr BOGOQUB, istori~ar.
Ro|en u Sarajevu, gde je zavr{ioGimnaziju. Prava studirao u Beogradu i Parizu, a ekonomiju u ~ikagu. Doktorirao u Francuskoj na temu Trsta. Emigrirao 1943. u Nema~ku, a zatim u Francusku. Osniva~ Saveza "Oslobo|ewe" 1949. i "Demokratske alternative". Autor dela "`rtve Drugog svetskog rata u Jugoslaviji".

KOLAROVI] \OR\E, vinar.
Ro|en u Beogradu. Diplomirao poqoprivredu, {umarstvo i pivarstvo u Beogradu, Be~u, Minhenu i Parizu. Istra`iva~ vina i piva u Nema~koj, Austriji, Italiji, Americi i Australiji. Od 1983. predsednik "Kolarevi} fermont kompanije" i "NAPA", proizvo|a~ vina, distributer i savetnik. ~lan srpskih crkvenih i nacionalnih organizacija, dobrotvor i humanista, ` ivi u Kaliforniji.

KOWEVI] MILORAD, slu`benik.
Ro|en 1927. u Medaku. Diplomirao na Kolumbija kolexu u ~ikagu i Brevard kolexu u Kokou. Ekspert za vasionske letelice "Apolo" i "[atl". Biv{i saradnik "Amerikanskog Srbobrana" i Nikole Tesle. Mason. ~lan Nacionalnog vasionskog instituta, ~ovek godine 1978. U Srpskom narodnom savezu.

KOSOVI] dr DU[AN, lekar.
Ro|en u Crnoj Gori. Psihijatriju diplomirao u Jugoslaviji i doktorirao u SAD 1954. Direktor Neuropsihijatrijske bolnice u Bruklinu, vlasnik ordinacije na Menhetnu i ~lan Ameri~ke akademije za neurologiju i psihijatriju, `ivi u Wujorku.

KOSTI] dr MILO[, biznismen.
Ro|en u Kragujevcu. U Beogradu zavr{io Gimnaziju i studirao prava do rata. Emigrirao u SAD 1956. Doktorirao ekonomiju kod Fridriha fon Hajkea u ~ikagu. U~esnik rata u Vijetnamu. Pukovnik. Direktor Instituta za strate{ke ekonomske odnose u Va{ingtonu. Profesor u ~ikagu, Frajburgu, Cirihu, Johanesburgu i Tajvanu. Predsednik Odbora za odbranu politi~kih sloboda u Jugoslaviji i potpredsednik Sabora srpskog ujediwewa u Va{ingtonu.

KOVA~EVI] MILAN IRINEJ, mitropolit.
Ro|en 1914. u Vrn~anima. Zavr{io U~iteqsku {kolu u Negotinu. Upisao Vi{u pedago{ku {kolu. Zarobqen u Bosni i odveden u logor Osnabrik. Preko Engleske stigao u SAD, gde je diplomirao teologiju i filozofiju na Akademiji Svetog Vladimira i Kolumbija univerzitetu. Zamona{io se u manastiru Sveti Sava, Libertivil. Podigao manastir Presvete Bogorodice u Sejdlandu i Dom za ostarela lica. Mitropolit novogra~ani~ke eparhije i inicijator crkvenog pomirewa. Tokom 1992/93. poslao u otaxbinu humanitarnu pomo} vrednu {est miliona dolara, `ivi u Libertivilu.

KOVA~EVI] VELIMIR HRISTOFOR, mitropolit.
Ro|en 1928. u Gal Vestonu, Teksas. Zavr{io Bogosloviju u Libertivilu i ~ikagu, a studije istorije na Univerzitetu u Pitsburgu. Slu`bovao je u Kleartonu, Xanstaunu, Pitsburgu i ~ikagu. Ustoli~en za mitropolita sredwezapadno ameri~kog 1991. godine u hramu Vaskresewe Hristovo, ~ikago. [iri pravoslavnu veru i srpstvo. Poma`e Srb Net i humanitarne organizacije ameri~kih Srba.

KRUNI] DU[AN, biznismen.
Ro|en 1931. u Ote{i}u na Peru}i. Najmla|i ~lan Dinarske divizije. Emigrirao u Italiju 1945. i preko Nema~ke pre{ao u Englesku. Studirao engleski jezik. Vlasnik hotela i restorana. ~lan pokreta "Ravna Gora" i Sabora srpskog ujediwewa, `ivi u Londonu.

KUBUROVI] RADUN, karatista.
Ro|en 1978. u Kopenhagenu. U~enik desetograzreda, govori ~etiri jezika, nosilac crnog pojasa i prvak Danske u karateu, `ivi u Kopenhagenu.

LAZAREVI] LUWA, biznismen.
Ro|en 1912. u Kraqevu. Gimnaziju zavr{io u ~a~ku, a Tehni~ki fakultet u Beogradu. Pripadnik "Zbora". Emigrirao 1945. Na Novi Zeland. ~lan srpskih iseqeni~kih organizacija, Srpske crkve i veliki donator hrama Sveti Sava na Vra~aru. Vratio se u Srbiju 1991. godine.

LONGINOVI] TOMISLAV, pisac, ro|en 1955. u Beogradu.
Diplomirao psihologiju. Na poziv Me|unarodne radionice pisaca iz Ajove uselio se u SAD 1982. godine. Doktorirao je uporednu kwi`evnost. [ef katedre slavistike na Univerzitetu Viskonsin u Medisonu. Autor romana "Sama Amerika" i "Minut }utawa", kao i teorijskih rasprava "Grani~na kultura".

LUKI] dr \OR\E, profesor.
Ro|en 1920. u Milo{evcu. Poha|ao Vojnu kraqevsku akademiju u Beogradu, doktorirao na ruskoj kwi`evnosti u Wujorku. Emigrirao 1951. u SAD. Objavio vi{e kwiga i studija, kao {to su "Osnove srpsko-hrvatskog jezika", "Srpske studije" i druge, `ivi u Pitsburgu.

LUKI] MILKA MILDRED, profesor.
Ro|ena u SAD. Predavala u Gimnaziji u Pitsburgu i na Pen Stejt univerzitetu. Svoju aktivnost me|u Srpkiwama u SAD po~ela jo{ 1948. u Libertivilu. Bila je predsednik Kola srpskih sestara SAD 1984-1986. Urednik i autor "Spomenice" Kola srpskih sestara SAD I Kanade 1986, `ivi u Pitsburgu.

LUKOVI]-PJANOVI] DR OLGA, lingvista.
Ro|ena 1920. u Draga~evu. Zavr{ila Gimnaziju u ~a~ku, Filozofski fakultet u Zagrebu, doktorirala na Sorboni sa temom "Pravda kod Eshila i Sofokla". Govori deset svetskih jezika. Autor kwige "Srbi narod najstariji" izdate 1987. u Wujorku, `ivi u penzionerskom domu u Beogradu.

MAGLI] DR BOGDAN, akademik.
Ro|en u Somboru. Diplomirao fiziku u Beogradu, magistrirao u Engleskoj, a doktorirao u dr`avi Masa~usets. Radio u Vin~i. Uselio se u SAD 1955. godine. Svetski ekspert za fuziju. ~lan Srpske akademije nauka u Beogradu. Govori pet jezika. Prona{ao Omega-mezon, odnosno S (Sombor) ~esticu. Predsednik Korporacije za vi{u fiziku u Pristonu, Florida, rukovodilac u Centru za vasionsku tehnologiju u Wu Meksiku. Odlikovan za nau~ni rad od Xona Kenedija, izaslanik predsednika Xeralda Forda. Po~asni gra|anin [vajcarske. Osniva~ Srb Neta, `ivi u Kaliforniji.

MAGLI] dr RASTKO, profesor.
Osniva~ "Internacionalnog Teslinog dru{tva" (ITC) u Koloradu Springsu, koje ima 2.500 ~lanova {irom sveta. Utemeqiva~ Muzeja Nikola Tesla i "Tesla Memorial Society". Predsednik "American Pupin fundation". Priznati nau~nik u SAD i zastupnik nau~nih ideja Nikole Tesle, `ivi u Koloradu.

MARINKOVI] DR MARKO, lekar.
Ro|en 1935. u Sarajevu. [kolovao se u Beogradu i Zrewaninu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Lekar u Srebreniku kod Tuzle. Po~etkom 1964. godine uselio se u Australiju. Doktorirao u Sidneju. Osniva~ Srpskog radio programa na etni~kom kanalu "2EA", Dru{tva "Sveti Sava", ~iji je sekretar. Utemeqiva~ Srpskog socijalnog centra i Srpskog penzionerskog naseqa u Ruta Hilu. Savetnik u Komisiji za etni~ka pitawa vlade Australije. Predsednik Crkveno-{kolske op{tine Sveti arhi|akon Stefan, potpredsednik Eparhijskog saveta australijsko-novozelandske eparhije. Utemeqiva~ Udru`ewa etni~kih zajednica Novog Ju`nog Velsa. Nosilac Ordena britanske krune i Ordena Sveti Sava, `ivi u Sidneju.

MARKOVI] OLGA, novinar.
Ro|ena 1940. u Torontu. Diplomirala `urnalizam na Reyerson Pol. institutu 1965. godine. Zavr{ila Politehni~ki institut, diplomirala primewenu umetnost. Urednik u kanadskim poslovnim novinama. Dobitnik nagrade "Tomas Tarner memorial". ~lan Dru{tva poslovnih novinara. Aktivista u srpkim organizacijama. Svrstana u kwigu "Who is Who" Saradnik u "Glasu Kanade". Dopisnik AS i GKS. Aktivista srpskih organizacija. Autor studije "Doseqavawe Srba u Kanadu" i "Priznawa |eneralu Mihailovi}u". Dobitnik nagrade SNO za publicistiku. Clan USPUI. Nastawena u Skarborou.

MATEJI] DR MATEJA, paroh i profesor.
Ro|en 1924. u Smederevu. Uselio se u SAD i slu`bovao u Monrou, Mi~igen. Sa parohijanima podigao crkvu Sveti \or|e. 1967. preseo u Kolumbus, Ohajo i sagradio crkvu Sveti Stefan De~anski. Doktorirao slavistiku na Mi~igenskom univerzitetu i radio kao profesor u Kolumbusu. Objavio nekoliko poetskih, a i publicisti~kih dela: "Pesme", "Srpsko pesni{tvo u izbegli{tvu", "Priru~nik srpsko-engleskog jezika", "Slovenski manuskripti manastira Hilandar", "`ivot Svetog Save" I "Svetosavska proslava". Pisao za mnoge srpske listove i ure|ivao "Staze pravoslavqa", organ SPC u Americi i Kanadi. Osniva~ 1981. Godine Hilandarskog pravoslavnog centra sa 2.300 sredwovekovnih rukopisa. Dobitnik srpske poveqe "Rastko Petrovi} za 1996. godinu.

MESAROVI] DR MIHAJLO, profesor.
U SAD se doselio krajem pedesetih godina. Radi na Kejs vestern rizerv univertitetu u Klivlendu. Stru~wak je za modele koji, uzimaju}i u obzir sve relevantne elemente i okolnosti, mogu da pru`e predstavu o tome sta u budu}nosti mo`e da se o~ekuje u pogledu demografskog razvoja, ekonomije ili nekom drugom poslovnom domenu. Autor kwige "Budu}nost na raskr{}u" (Rimskog kluba) koja je svojim tezama i Koncepcijama privukla pa`wu {irih nau~nih krugova, `ivi u Klivlendu.

MIHAILOVI] DR VASA, profesor.
Ro|en u Prokupqu 1926. Emigrirao 1951. U SAD. Magistrirao na Detroitskom univerzitetu, a doktorirao na Berkliju. Profesor na Severnokarolinskom univerzitetu. Slavista i pesnik. Autor kwiga "Jugoslovenska literatura u Engleskoj", "Uporedna jugoslovenska poezija", "Stari i novi vilajet", "Bdewa", "Emigrantske i druge pri~e", "Krugovi na vodi" i "Plave legende". Predava~, urednik i pisac dela "Moderna slovenska kwi`evnost", "Antologija jugoslovenske poezije", "Kwi`evna kritika", "Kratka biografija Ive Andri}a", "Antologija srpske pripovetke". Saradnik "Enciklopedije Britanika" i "Enciklopedije Amerikana". Prevodio je J. Du~i}a, `ivi u ~epel Hilu, Severna Karolina.

MIKI] MIHAILO, sve{tenik.
Ro|en u selu Kaoci, Srbac. Bogosloviju zavr{io u Jugoslaviji. Slu`bovao u Be~u i Indijanopolisu. Osniva~ i predsednik dobrotvorne organizacije "Srpska vojska spasa" 1975. godine. U sastavu ove organizacije su SKK "Sveti Sava" iz Ciriha i "Car Du{an Silni" iz Salcburga sa dvadesetak odbora u Americi i Evropi. Tokom 1992/93. Organizovao sakupqawe hrane i lekova za otaxbinu u vrednosti od pet miliona dolara. Osniva~ i glavni urednik lista "Srpska vojska spasa" u Indijanopolisu.

MILATOVI]-OSTRO[KI PETAR, pisac.
Autor tridesetak kwiga, od kojih su najpoznatije "Pasji sinovi", "U ime naroda", "Lov na Srbe", Lov na Tita" Urednik lista "Glas Srba" i predsednik Srpskog kulturnog udru`ewa "Glas Srba" u Be~u. ~lan Udru`enja kwi`evnika Crne Gore i Austrijskog udru`ewa pisaca i novinara. Prvak organizacije Srpski nacionalni preporod.

MILENKOVI] MILO[, advokat.
Ro|en u Kragujevcu. Do{ao u SAD 1954. Diplomirao na Tehnolo{kom institutu Keis 1964. i Dr`avnom univerzitetu Klivlend 1969. Radio u ~eli~noj industriji, advokat od 1985. i autor vi{e tehni~kih publikacija. ~lan Internacionalnog tehni~kog dru{tva. Srpski aktivista u SAD od 1954. Osniva~ Narodnog univerziteta "Vuk Karaxi}" - Klivlend, radio na verskom pomirewu, potpredsednik Sabora srpskog ujediwewa, `ivi i radi u Klivlendu.

MILENTIJEVI] dr RADMILA, profesor.
Ro|ena u Azawi. Studirala ekonomiju u Beogradu. Odlazi 1953. u Pariz, a potom u ~ikago, gde magistrira istoriju. Doktorirala u Wujorku 1961. s temom "Istorija srpske socijaldemokratske partije 1919. godine". Profesor istorije, {ef Katedre savremene istorije I dekan na Siti univerzitetu do 1984. u Wujorku. Ministar bez portfeqa u vladi SRJ premijera Milana Pani}a 1992. godine. Upisala 150.000 dolara Zajma za razvoj Srbije. Bila ~lan Centralnog odbora SPC u Americi i ~lan Srb Neta. Penzioner Gradskog kolexa u Wujorku i biv{i ministar informacija u Vladi Republike Srbije `ivi u Beogradu.

MILER J. NIKOLAS, profesor istorije na Ajdaho univerzitetu.
Ro|en u SAD, u porodici Nikole Damjanovi}a, pravoslavca iz Zumberga u Sloveniji. Diplomirao istoriju na Univerzitetu St. Barbara u Kaliforniji kod profesora Dimitrija \or|evi}a. Doktorirao na Univerzitetu Indijana sa tezom "Srpska politika u Hrvatskoj od 1903-1914." kod profesora ~arlsa Jelevi}a. U Srbiji devedesetih radio istra`ivawe o politi~koj opoziciji od 1945. do 1995. godine.

MILI~EVI] Z. dr MILOJE, in`ewer.
Ro|en u Garasima kod Aran|elovca. Doktorirao tehni~ku kibernetiku u Beogradu. Emigrirao u Nema~ku 1962. Profesor na Berlinskom univerzitetu i ekspert koncerna "AEG". Predsednik Dru{tva srpsko-nema~kog prijateqstva "Vuk Karaxi} - Bra}a Grim" i osniva~ Srpskog humanitarnog fonda "Krajina". Autor "Otvorenog pisma nema~koj javnosti", `ivi u Berlinu.

MILINOVI] BRANKO, advokat.
Ro|en u Beogradu 1912. gde je zavr{io Pravni fakultet i otvorio advokatsku kancelariju. Zarobqen 1941. i deportovan u Nema~ku, odakle be`i u Francusku. ~lan Pokreta otpora i prijateq Fransoa Miterana. Uselio se u Ameriku iza rata. Ima advokatsku kancelariju u Los An|elesu. Zajmu za razvoj Srbije deo 100.000 dolara. Posredovao kod Milana Pani}a da prihvati mesto premijera SRJ. ~lan Sabora srpskog ujediwewa i rukovodilac Srpsko-ameri~kog komiteta za demokratsku Jugoslaviju, `ivi u Kaliforniji.

MILO[EVI] dr MIHAILO MI[A, profesor.
Ro|en 1937. u Bjeqini. Doktorirao sociologiju na Sorboni u Parizu. Dobitnik Francuske nagrade za publicistiku. Profesor na `enevskom univerzitetu i Univerzitetu Lion, ekspert UNKTAD-a, saradnik Visokog komesara za izbeglice i ~lan Sekretarijata OUN. Generalni sekretar, pa predsednik Svetske srpske zajednice. Osniva~ Instituta srpskog naroda u Sremskim Karlovcima i lista "Glas", `ivi u `enevi.

MILO[EVI] PETAR, profesor, knji`evnik, novinar.
Ro|en 1952. godine u selu Kala` u Ma|arskoj. Potomak Arsenija ~arnojevi}a. Diplomirao ma|arsku i slovensku kwi`evnost na Filozofskom fakultetu u Budimpe{ti. Radi na Katedri za slavistiku, predaje srpsku i hrvatsku kwi`evnost. Urednik ~etiri antologije savremene srpske kwi`evnosti u Ma|arskoj. Autor kwiga "Na{a poezija u dijaspori", zbirke pesama "Sentandrejski triptih", zbirke pripovedaka "Na}i }u drugog" i romana "London, Pomaz". Urednik u "Srpskim narodnim novinama", `ivi i radi u Budimpe{ti.

MILOSAVQEVI]-BIBI QUBICA, galerista.
`ivi u Norve{koj ve} tridesetak godina. Vlasnik galerije kristala i predsednica Dru{tva hendikepiranih. Organizator sakupqawa humanitarne pomo}i za Srbiju. Tokom 1992/93. Poslala u otaxbinu pomo} vrednu ~etiri miliona nema~kih maraka.

MILUTINOVI] VELIBOR-BORA, fudbaler i trener.
Ro|en 1941. u Srbiji. Osamdesetih odlazi u fudbalsku pe~albu. Trener ekipe "Universidad" iz Meksiko Sitija i osvaja~ Kupa Ju`ne i Sredwe Amerike i tri puta biran za najboqeg trenera Meksika. Selektor dr`avnog tima Meksika od 1986. I u~esnik Svetskog prvenstva u fudbalu. Za plasman u ~etvrtfinale dobio meksi~ki Orden "Agila Asteka". Trener prve ekipe Kostarike i u~esnik Mundijala u Italiji 1990. Za ulazak u osminu finala odlikovan od predsednika Kalderona. U me|uvremenu, bio selektor ekipe Ju`ne Amerike protiv tima Evrope, kao i tima sveta 1989. i 1991. Prvi ~ovek ameri~ke reprezentacije sa kojom osvaja Konkakaf kup 1992. i dobija pravo u~e{}a na Svetskom prvenstvu u SAD 1994. Trener Nigerije i u~esnik Svetskog prvenstva u Francuskoj. Srpski patriota, ~lan Sabora srpskog ujediwewa, `ivi u Kaliforniji.

MI[KOVI] NIKOLA, kwi`evnik.
Ro|en u Glini 1954. [kolovao se u Topuskom i E~ki. Emigrirao u Kanadu 1968. gde je zavr{io sredwu {kolu u Vindzoru i Konkordija univerzitet u Montrealu. Predava~ engleske kwi`evnosti u Kanadi i Nigeriji. Autor zbirke "Nekropoqe i pjesme nadawa" i "Antologije moderne jugoslovenske poezije". Organizator ve~eri poezije i humanitarnih priredbi, `ivi u Torontu.

MITROVI] PREDRAG, bankar.
Ro|en u Dubrovniku, Predsednik crkveno-{kolske op{tine Sveti \or|e. Prvi 1989. godine sakupio sa grupom Srba devet miliona dolara za hram Sveti Sava na Vra~aru. Nosilac Ordena Sveti Sava, `ivi u San Dijegu.

NEDEQKOVI] dr DRAGAN, profesor.
Profesorsku karijeru po~eo u Beogradu, a zavr{ava je na Univerzitetu u Nansiju, Francuska, po{to je, kao profesor po pozivu, predavao na Sorboni, u Bordou i u Strazburu. ~lan Evropske akademije nauka, kwi`evnosti i umetnosti, ~ije je sedi{te u Parizu. Predsednik Srpskog centra Evropskog dru{tva kulture, kome je sedi{te u Veneciji. Veoma prisutan u jugoslovenskoj, francuskoj i evropskoj javnosti, `ivi u Nansiju.

NIKITOVI] LUKA, ugostiteq.
Ro|en 1930. u [avniku. Zaposlen u "Radoju Daki}u" u Podgorici. Emigrirao preko Austrije u Australiju 1961. godine. Dugogodi{wi predsednik SKK "Sveti Sava" i ~lan Srpskog nacionalnog saveza za Novi Ju`ni Vels u Sidneju. Menaxer srpskog kluba u Sidneju.

NIKOLI] dr RADOMIR, lekar. Ro|en 1933. u Kru{evcu.
Zavr{io Medicinski fakultet u Beogradu. Radio kao predstavnik Fabrike "Zdravqe" - Leskovac u Qubqani. Predsednik Komisije za zdravstvo FSJ i zvani~ni lekar Reprezentacije Slovenije. Inicijator stvaranja Udru`ewa Srba u Sloveniji 1991. godine i wegov prvi predsednik, `ivi u Qubqani.

NIKOLI] MILAN, prota.
Ro|en u Ketfequ, rumunski Banat, Osniva~ 1920. Prve ~etvororazredne gimnazije za srpsku decu, ~lan Temi{varske eparhije, potpredsednik Saveza slovenskih kulturno-demokratskih udru`ewa, zamenik srpskog poslanika u rumunskom parlamentu, pisac prvog Srpsko-rumunskog re~nika, urednik sa ORA i nosilac Ordena jugoslovenske zastave. Osu|ivan u Rumuniji na 15 godina robije. narodni prosvetiteq. Osniva~ Kola srpske omladine. Umro 1969. u Ketfequ.

NOKOVI] MILENA, pisac.
Ro|ena 1934. u Parizu. Diplomirala {panski i savremenu kwi`evnost. Radila je u frimi "Beker, bila organizator partije Nezavisna republika tj. Partija republika. Vlasnik fabrike jahti, potpredsednik opstine Awer. Autor romana "No} pada na Kosovo" i "Put svile" za koje je dobila nagradu "Zlatno pero" i nagradu UNICEFA i romana "Zlatna ki{a nad Samarkandom". Aktivista u borbi protiv satanizacije srpskog naroda u medijima. Organizator humanitarne pomo}i za otaxbinu, `ivi u Parizu.

NIKOLI] SENT AROMAN GORDANA, slikar.
Ro|ena u Beogradu. Diplomirala arhitekturu u Beogradu i Parizu. Emigrirala 1963. godine. Profesor umetnosti na Akademiji lepih umetnosti. Slikar nadrealista sa trideset me|unarodnih izlo~bi. Nagrada Dru{tva nadrealista Francuske 1988. i Zlatna medaqa grada Pariza. Platna "Stablo `ivota", "Ra|awe", "Simbioza". Idejni tvorac srpskih simbola u Francuskoj. U~esnik izlo`be "Likovno stvarala{tvo Srba u svetu", `ivi u Parizu.

OGWANOVI] DRAGOSLAV, in`ewer.
Ro|en u Kostolcu. Doselio se u Sloveniju krajem {ezdesetih. Tehni~ki direktor u "Iskri"-Qubqana. ~lan Crkveno{kolske op{tine, aktivista Srpskog dru{tva "Sava" i borac za reformu Srpske osnovne skole, `ivi u QubQani.

OPA~I] MILAN, muzi~ar.
Ro|en 1928. u Geri. Poha|ao Kolumbija kolex u ~ikagu. Virtuoz na tamburici. Umetni~ki rukovodilac orkestra "Drina tamburica". Pobednik i dobitnik mnogih muzi~kih nagrada u Ne{vilu, Wujorku, ~ikagu, Va{ingtonu. Uveo srpsku tamburicu u Ne{vilski muzej i na Univerzitet za etnologiju dr`ave Indijana. Kompozitor i dirigent, `ivi u Xervilu, Indijana.

OSTOJI] STEVO, novinar.
Ro|en 1929. u [aroku, Ma|arska. Novinarsku karijeru zapo~eo u listu "Srpska rije~", organu Glavnog odbora Srba u Hrvatskoj 1947. godine. Od 1952. do penzionisawa 1988. godine novinar beogradske "Politike", {ef dopisni{tva u Zagrebu i potom u Rimu. Filmski kriti~ar i publicista, ~lan `irija festivala u Veneciji, Kanu, Moskvi, Berlinu, Brislu, Karlovim Varima, San Sebastijanu, San Remu, autor kwiga "Tre}i svetski mir", "Lijepi gorki film", "Javni dnevnik", "Na{e godine". Sa Brankom Bauerom i RAI re`irao dokumentarni film "Sandro" o italijanskom predsedniku Pertiniju. Saradnik revije za geopolitiku "Limes" i drugih italijanskih magazina, `ivi u Rimu.

PA[I] NIKOLA NIK, advokat.
Ro|en 1918. u Parizu. [kolovao se u Francuskoj, Engleskoj, Srbiji i Italiji. Zavr{io prava na Oksfordu. Pripadnik radikala i simpatizer pokreta Dra`e Mihailovi}a. Zarobqenik na Bawici, odakle 1944. Be`i u Kanadu. Predsednik Srpske nacionalne akademije u Torontu.

PANI] MILAN, biznismen.
Ro|en u Beogradu 1926. godine. Zavr{io je 7. Mu{ku gimnaziju i diplomirao biohemiju. Bavio se biciklizmom i kao Reprezentativac emigrirao u SAD 1956. Radio kao asistent na Katedri hemije Univerziteta Ju`na Kalifornija i kao hemi~ar u "Kajzer stilu". Vlasnik kompanije za prozvodwu lekova "I.C.N." u Pasadeni. Premijer SRJ 1992. godine. `ivi u Santa Moniki.

PAVLOVI] SLOBODAN MAJKL, biznismen.
Ro|en 1938. u selu Popovi kod Bijeqine. Emigrirao u SAD 1965. Zavr{io studije elektronike i radio u komapaniji "Zenit". Od 1975. se bavi nekretninama u vlastitoj firmi "Hillcrest Real Estate Inc" u ~ikagu. Vlasnik desetak stambenih zgrada. Inicijator verskog pomirewa izme|u federalne i slobodne Srpske Pravoslavne crkve. Podigao u otaxbini bistu Ivi od Semberije, most na Drini koji Narod zove Pavlovi}a }uprija, crkvu Vaskresewa Hristova i Crkveni dom u Popovima i spomenik Filipu Vi{wi}u u Bijeqini. Planira podizawe grada Slobomira na Drini. Nosilac ordena Sveti Sava prvog reda i Medaqe Obili}a za dobro~instvo, `ivi u ~ikagu.

PEJOVI] SVETOZAR STIV, profesor ekonomije na Teksas AM univerzitetu. Savetnik Fila Grejama, republikanca. Ro|en u Beogradu, gde je diplomirao prava 1955. godine. Bio predava~ na fakultetima u Beogradu i Podgorici. Oti{ao u SAD 1958. godine. Gostuju}i profesor u ~eskoj, [vajcarskoj i Nema~koj. Autor petnaest nau~nih kwiga, `ivi u Dalasu.

PENDI] BRANILSAV PENDA, patriota.
Ro|en 1930. u Mili}evcima kod ~a~ka. Kurir Prve proleterske kraji{ke brigade opevan u literaturi kao kurir Penda. Gimnaziju zavr{io u Beogradu, Politehniku u SSSR, a Visoku {kolu dr`avne bezbednosti i Pravni fakultet pedesetih u Beogradu. Slu`bovao je u Tuzli, Visokom i Beogradu. Penzionisao se 1966. posle Brionskog plenuma I postao direktor zagreba~ke izdava~ke ku}e "Panorama" u Beogradu i Frankfurtu. Vlasnik firme "Ju-alfa" za popularizaciju srpske i jugoslovenske kwige u Nema~koj. ~lan uprave Kulturno-obrazovnog i informativnog centra Frankfurt na Majni 1971. godine, ~lan uprave Zajednice srpskih i jugoslovenskih klubova u pokrajini Hesen, osniva~ biblioteke "Vuk Karaxi} u Frankfurtu, organizator priredbe "Dani jugoslovenske kulture". Humanitarac i patriota, preminuo maja 1996. u Beogradu.

PE[I] SVETISLAV, trener.
Ro|en 1948. u Novom Sadu, gde se i {kolovao. Ko{arku igrao u Pirotu, Beogradu i Sarajevu. Osvaja~ klupske titule {ampiona Evrope i sveta sa ekipom "Bosne" i kadetskom Reprezentacijom Jugoslavije. Od 1987. trener nema~kog dr`avnog tima, koji je osvojio Evropsko prvenstvo 1993. godine i prvoliga{a "Alba" iz Berlina. Najpopularniji Srbin u Nema~koj.

PERI[I] ZORAN, re`iser.
Ro|en u Zemunu. [kolu poha|ao u Ni{u i Prokupqu; a od 1955. u Engleskoj studirao ekonomiju i ruski u Brimingemu. Radio na filmu "Dugi brodovi" i "Odiseja 2001". Specijalizovao foto-trik. Napisao tri kwige od kojih je najpoznatija "Specijalni opti~ki efekti". Izumeo je specijalni sistem "Zoptik", koji je kori{}en u filmu "Supermen". 1979. Dobio Oskara. Nominovan za Oskara i 1980. za film "Povratak u zemqu Oz". Nagra|en i bronzanom statuom Svetske akademije za tehni~ka dostignu}a, `ivi u Londonu i Los An|elesu.

PETROVI] dr NIKOLA NIK, profesor.
Ro|en u U`icu 1929. Emigrirao preko Gr~ke i Italije u SAD 1950. godine. Igrao fudbal za u`i~ku "Slobodu", i iseqeni~ke timove "Kraqevina Jugoslavija", "Srbi u Geri", "Orlovi". Studirao i doktorirao finansije i ekonomiju u ~ikagu i Detroitu. Ekspert kompanije "Monsanto", govori {est svetskih jezika, predsednik Finansijskog komiteta Meksika, potpredsednik Ameri~ko-meksi~kog univerziteta u Meksiko Sitiju. Predsednik firme "Bler-rives" i prvi ~ovek Sabora srpskog ujediwewa 1993/94. Godine, `ivi u Meksiku.

PETROVI] NENAD, publicista.
Ro|en 1925. u Zagrebu. Zavr{io gimnaziju u Beogradu. Studirao politi~ke nauke u Londonu. ~lan redakcije "Na{a re~" i uredni{tva biblioteke "Na{e delo". Sekretar Komiteta izbeglih liberala. Autor kwiga "Lice i nali~je komunizma u Jugoslaviji", "Marksova k}i". Predsednik Udru`ewa srpskih pisaca i umetnika u inostranstvu. Nastawen u Londonu.

PETROVI] WEGO[ dr, profesor svetske kwi`evnosti na Skrenton univerzitetu Pensilvanija. Ro|en u Vu~itrnu 1933. godine.
Studirao kwi`evnost na Filolo{kom fakultetu u Beogradu i na Sorboni u Parizu. Sa suprugom Klarom 1961. odlazi za Kanadu. Doktorirao je na tezi o delu Ive Andri}a u Montrealu, za {ta je dobio nagradu Ministarstva kulture Kvibeka. Od 1965. predaje u Skrentonu i studentima kao svetske pisce predstavqa Andri}a, ]osi}a i Selimovi}a. Kao patriota pisao je pedeset pisama Xorxu Bu{u i Bilu Klintonu, a nastupao je na televiziji SBS.

PIVNI~KI-MELRUNI MILA, supruga biv{eg premijera.
Ro|ena u Sarajevu 1953. godine. Gimnaziju zavr{ila u Novom Be~eju. Sa roditeqima oti{la u Kanadu. U Kraqevskom teniskom klubu u Montrealu 1972. godine upoznala svog mu`a Brajana Melrunija, premijera Kanade. Imaju ~etvoro dece: Benedikt, Marko, Nikola i Kralona. U ku}i se govori engleski i srpski. Aktivan ~lan srpske etni~ke zajednice, `ivi u Otavi.

POPOVI] MILO-MAJLO, biznismen.
Ro|en u Crnoj Boki. Zavr{io ma{instvo u Beogradu. Emigrirao preko Italije i Francuske 1961. u SAD. In`enjer u "Fordu", potpredsednik u "Velikim Jezerima" i vlasnik "ARP AK korporacije". ~lan SNO, Sabora srpskog ujediwewa i Srb Neta, aktivista pravoslavog Saveza IOCC i Srpske pravoslavne crkve. `ivi u ~ikagu.

PO`AR POMPEO, umetnik fotografije.
Ro|en u Americi. Srbin po majci. Umetni~ki direktor "Plejboja" i slavni fotograf. Osvaja~ mnogih nagrada, `ivi u ~ikagu.

PUPOVAC MILORAD dr, profesor lingvistike, predsednik Srpskog nacionalnog vijeca u Hrvatskoj. Ro|en 1955. u Benkovcu.
Zavr{io Filozofski fakultet, na kome je {ef katedre za primewenu lingvistiku. Autor vi{e nau~nih studija iz lingvistike. Aktivan u politici od 1988. godine. ~lan kulturne zajednice "Prosvjeta". Osniva~ i predsednik Srpskog nacionalnog vije}a, "personalne autonomije Srba", koje je od dr Frawe Tu|mana odlikovano za svoj rad i Srpske samostalne stranke u Zagrebu. Urednik lista "Identitet". Zagovornik ideje o Savezu srpskih organizacija u Hrvatskoj. Zastupnik u Zastupni~kom domu tj. poslanik u Saboru Hrvatske. `ivi i radi u Zagrebu.

PUTNIKOVI] RADOMIR, kwi`evnik i izdava~ iz Londona.
Ro|en 1936. godine U Beogradu. Osnovnu i gimnaziju zavr{io u Smederevu, U`i~koj Po`egi i Beogradu. Prvu pri~u objavio je u listu "Zadrugar", a ostale u "Omladini", "Pionirima", "Beogradskim novinama" i "Je`u". Igrao je ko{arku na BU. Kao student odselio se u Englesku 1970. godine. Organizovao je slikarske izlo`be, a potom otvorio vlastito izdava~ko preduze}e "Porthill publishers". Pi{e romane za decu, pozori{ne igre, aforizme, pripovetke. Najpoznatija dela su mu "Buva koja je putovala u svet", "U~eni moqac", "Crv i jabuka", "Basne". Veliki je humanitarac i borac za srpsku istinu. ~lan je Udru`ewa britanskih pisaca i Udru`ewa kwi`evnika Srbije. I potpredsednik Kongresa srpskog ujediwewa iz SAD za Evropu.
 

RADAN PERI[A, profesor.
Ro|en u Australiji. Diplomirao prava na Sidnejskom univerzitetu, gde dr`i predavawa. Sin biznismena \uke Radana i brat svestenika Rada Radana. Predsednik Zadu`bine za srpske studije na Mekvori univerzitetu i direktor Srpske biblioteke, `ivi u Sidneju.

RADENKOVI] MI]A, biznismen.
Ro|en u Srbiji. Reprezentativac u atletici. Emigrirao u SAD. ~lan Ameri~ko-srpskog politi~kog komiteta, predsednik Fondacije za o~uvanje srpske ba{tine u SAD, urednik Informativnog centra "Srpske vesti" i nedeqnika "Srpska stvarnost" iz Los An|elesa.

RADOVANOVI] MILOMIR, urednik.
Ro|en u Trsteniku. Emigrirao iza rata u SAD. Vlasnik kafane "Miomir Serbian club" u ~ikagu. Urednik nedeqnika "Sloboda", koji je 1941. osnovao pesnik Jovan Du~i}. Vratio se u otaxbinu 1991. godine i `ivi u Trsteniku.

RAJI] L. MILAN, oficir.
Ro|en u Srbiji. Pi{e od 6. razreda Gimnazije u "Omladinskom zborniku" i "Preporodu". Solunski borac, jedan od 1.300 kaplara. ~lan Demokratske omladine Srbije, urednik "Budu}nosti". U 2. svetskom ratu rezervni oficir, komandant `elezni~ke stanice Kragujevac, ~lan pokreta Dra`e Mihailovi}a. Osu|ivan zbog saradwe sa srpskom emigracijom. Autor kwige "Titovi kazamati u Jugoslaviji" pod pseudonimom Jastreb Oblakovi}, {tampane u ~ikagu 1960. Emigrirao 1964. i objavio "Crveni patrijarh German" pod imenom Jablan Jeli}, kao i delo "Srpski pakao u komunisti~koj Jugoslaviji". Urednik "Ravnogorskog borca" u ~ikagu.

RAJI] FEDOR, industrijalac.
Biznismen iz Vindzora sa godi{wim prometom Od 40 miliona dolara. Veliki donator Zajma za razvoj Srbije.

RAJI] WEGOVAN, pisac.
Ro|en 1923. u Beogradu. U~esnik Drugog svetskog rata, emigrirao u Francusku iz zarobqeni{tva 1947. godine. Zvr{io studije elektrotehnike i radi u laboratoriji Politehni~ke {kole u Parizu i Strazburu. Od 1969. u Kanadi je profesor matematike. Pi{e prozu na francuskom jeziku, kratki romani "Sedam ru`a za jednu lekarku", "Qudikritica" svrstali ga u najboqe kanadske pisce, `ivi u Truariveru.

RAKI] dr PA[KO, lekar.
Ro|en u Rumi. Zavr{io Medicinski fakultet u Beogradu. Vode}i svetski stru~wak za istra`ivawe mozga, ~lan Sekcije Za neuro-anatomiju na Jel univerzitetu i Ameri~ke nacionalne akademije nauka, `ivi u ~ikagu.

RAKO~EVI] SAVO, slikar.
Ro|en u Pe}i 1933. Sredwu umetni~ku {kolu zavr{io u Skopqu, a Akademiju primewenih umetnosti u Beogradu 1960. godine. Odlazi u SAD 1966. Apstraktni slikar, enformelista, koji neguje i me{a folklorne uticaje Indijanaca i Srba. Izlagao u SAD, Francuskoj, Rusiji i Jugoslaviji. Predsednik Srpskog akademskog centra u ~ikagu.

RAN~I] PREDRAG, biznismen.
Ro|en 1924. u Ni{u. Zavr{io veliku maturu. Pripadnik pokreta Dra`e Mihailovi}a. Odstupao preko Gr~ke. Emigrirao 1950. U Australiju. ~lan srpskih organizacija "Zora", "Du{an Silni", Srpskog kulturnog kluba "Sveti Sava". Predsednik ~etnickog pokreta "Ravna Gora" I Srpskog nacionalnog saveza Australije 1991. ~lan Sabora srpskog ujediwewa, `ivi u Sidneju.

RU[OVI] BAZIL, brodar.
Ro|en 1921. u Wu Orleansu. Studirao ekonomiju u Teksasu i Gvatemali. Radio kao {ef u "Transoceanic Shipping Co." i "Edzport Packers". Sekretar u Dr`avnom kabinetu Kalifornije. Po~asni konzul Kraqevine Jugoslavije i Dominikanske republike. U ratu {tabni oficir Vojne obave{tajne slu`be RV USA. ~lan Udru`ewa ameri~kih vojnih veterana i mnogih humanitarnih organizacija, `ivi u Kaliforniji.

RUCOVI] GAVRILO, novinar.
Ro|en u Egiptu. Urednik "Egipatskog `urnala". Govori osam svetskih jezika. Osniva~ Muzeja genocida nad srpskim narodom 1991. godine u Parizu. [kolski drug Butrosa Galija i borac za istinu o Srbima, `ivi u Parizu.

RUS dr MARKO, lekar.
Ro|en u mestu Deska. Diplomirao medicinu 1958. Lekar U Segedinu i profesor Medicinskog fakulteta. Utemeqiva~ i aktivista KUD "Banat". [ef tamburaskog orkestra i predsednik Demokratskog saveza Ju`nih Slovena u Ma|arskoj. Penzioner, `ivi u Segedinu.

SANDAQ MARKO, biznismen.
Ro|en 1949. kod Bawa Luke. Zavr{io zanatsku {kolu u Jugoslaviji. Uselio se u Kanadu 1975. Studirao ma{instvo na Kit~er univerzitetu, Ontario. Vlasnik i predsednik "Mark's Gudvis Motors", "Sandal Capital Co." i akcionar "Heritig living Canada". Pesnik i kompozitor. Aktivista SPC. Trgovac automobilima, nafta{, vlasnik lanca stara~kih domova i publicista. Autor TV serije "Me|unarodni kanal uspeha" i "Ro|eni ste bogati". Dobrotvor i humanista, ~lan Sabora srpskog ujediwewa, `ivi u Torontu.

SEKULOVI] MLADEN, alijas KARL MALDEN, glumac.
Ro|en 1914. u ~ikagu. Zavr{io pozori{nu {kolu u Gudmen teatru, gde je ostvario mnoge uloge. Snimio {ezdesetak filmova "Pakao Montezume", "Xungla na asfaltu", "Sedam veli~anstvenih", "Paton", "Jednooki Xek", TV serije "Ulice San Franciska" I "Skag" o srpskim doseqenicima. Dobitnik nagrade Donaldson, nagrade Ameri~ke kritike i Oskara za najboqu sporednu ulogu u filmu "Xungla na asfaltu" 1951. godine. ~lan Srpske crkve, predsednik peva~kog dru{tva "Kara|or|e" u Geri, pripadnik Ratne avijacije USA, predsednik Udru`ewa ameri~kih glumaca u Holivudu, `ivi u Los An|elesu.

SIMI] ~ARLS, pesnik.
Ro|en 1938. u Beogradu. Zavr{io 2. Mu{ku Gimnaziju. Legalno emigrirao zajedno sa majkom 1953. u SAD. Radio neko vreme kao novinar. Studirao kwi`evnost na Wujork univerzitetu, a od 1973. je profesor na Univerzitetu Wu Hemp{ir. Prvu kwigu pesama "[ta trava govori" objavio 1967. Za zbirku prozne lirike "Svet ne skon~ava" dobio Pulicerovu nagradu 1990. a za prevod antologije srpskih pesnika "Kow ima {est nogu" dobio 1993. nagradu Akademije ameri~kih pesnika. Najnovija zbirka "Stanar hotela Nesanica" dobila Evropsku nagradu za kwi`evnost, `ivi u Wujorku.

SIMI]-JANI~I] DR ANDREJ, profesor.
Ro|en 1930. u San Francisku. Diplomirao i doktorirao slavistiku i antropologiju na Berkli univerzitetu. Objavio dvadesetak kwiga i ~lanaka o kulturi `ivqewa u Jugoslaviji, Srbiji i Crnoj Gori. Urednik "Jugoslav-Amerikan Heralda" u San Francisku, `ivi u Oklandu.

SIMI]-GLAVA[KI DR BRANIMIR, profesor.
Ro|en u Srbiji. Diplomirao elektrotehniku u Beogradu, a doktorirao na Kent univerzitetu u Engleskoj 1965. gde je radio kao asistent. Osamdesetih se seli u SAD i radi kao profesor elektrotehnike i fizike u Klivlendu. Autor tri patenta i stotinak nau~nih radova, ~lan mnogih ameri~kih profesionalnih dru{tava i udru`ewa, srpski aktivista i humanista, `ivi u Klivlendu.

SIMI] MIROSLAV, akademik iz Londona.
Ro|en 1924. u Beogradu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu 1957. a doktorirao 1963. Do 1969. radio u Vin~i, a potom od 1975. profesor na Medicinskom fakultetu do penzije 1989. godine. Dobitnik Oktobarske nagrade 1964. Akademik od 1983. Godine, `ivi u Londonu i radi na Open Univerzitetu.

SOTIROVI] DRAGAN, oficir.
Ro|en 1913. u Vrawu. Diplomirao na Vojnoj akademiji. Ratni zarobqenik u Galiciji. ~lan poqskog Pokreta otpora. Emigrirao u Francusku. Osniva~ ~asopisa "Ravnogorac". Autor dela "Ravnogorski narodni pokret", "Gra|anski rat u Jugoslaviji", "\eneral Dra`a Mihailovi}". ~lan USPUI. Nastawen u Bosoleju.

SREMAC SAVO, in`ewer.
Ro|en 1932. u Crepaji. Potomak pisca Stevana Sremca. Zavr{io Vi{u elektrotehni~ku u Beogradu i Tehni~ki kolexu Klivlendu. Ekspert za kompjutere, saradnik NASA. Inicijator Srpskog nacionalnog programa, `ivi u Va{ingtonu.

STAMATOVI] DR ALEKSANDAR, lekar.
Ro|en 1938. u Crnoj Gori. Diplomirao Zubotehni~ku {kolu u Beogradu, a stomatologiju u Diseldorfu. Emigrirao u Nema~ku 1960. Utemeqiva~ Srpske crkve, predsednik Saveza srpskih humanitarno-kulturnih udru`ewa, a od 1994. lider Saveza srpskih i jugoslovenskih organizacija u Nema~koj. Humanista koji je doneo u otaxbinu pomo} vrednu tri miliona maraka, `ivi u Diseldorfu.

STANKOVI] BORISLAV, ko{arka{ki radnik.
Ro|en je 1925. godine. Igra~ i reprezentativac Jugoslavije, uspe{an trener i generalni sekretar KSJ. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu. Ve} 1960. izabran je za pomo}nika, a 1976. za generalnog sekretara FIBA, koja je pod wegovim rukovodstvom postala jedna od najuticajnijih sportskih organizacija na svetu. Od 1988. godine Stankovi} je ~lan Me|unarodnog olimpijskog komiteta, a do 1993. je bio i generalni sekretar ASOIF, asocijacije svih sportova na proramu Letwih olimpijskih igara. Za svoj rad Borislav Stankovi} je dobio Orden zasluge MOK-a i Zlatnu zna~ku KSJ. Govori sedam jezika, o`ewen je, ima k}er i dve unuke.

STEFANOVI] BOJANA, student tehni~kih nauka u Vankuveru.
Ro|ena 1976. U Beogradu. K}i Predraga Stefanovi}a, dipl. ing. elektrotehnike i Danice Dokni}-Stefanovi}, dr. sci. med. profesora na Medicinskom fakultetu. Zavr{ila Gimnaziju u San Francisku kao najboqa u~enica {kole. Student tehni~kih nauka i sociologije u Vankuveru, urednik univerzitetskog lista i pisac. Ministarstvo za nauku, in`iwering i tehnologiju Vlade Kanade je 1994. godine proglasilo najboqim studentom u zemqi. Tom prilikom premijer `an Kretjen, potpisao je Povequ studentu godine Bojani Stefanovi}. Bojana `ivi u Vankuveru.

STEFANOVI] ALEKSANDAR, izdava~.
Vlasnik izdava~ke ku}e "Jaka book" u Milanu. [tampao dela Milo{a Crwanskog, Ive Andri}a, Milorada Pavi}a i Sime ]irkovi}a, `ivi u Milanu.

STEPANOVI] PREDRAG, knji`evnik.
Ro|en 1942. u Moha~u. Diplomirao Slavistiku u Pe~uju i Budimpe{ti. Docent na Filosofskom fakultetu, katedra za Srpsku knji`evnost. Pisac romana "Prepolovqeni", zbirke "Malogradske i druge pri~e" i antologijske pripovetke "Smrt cimbaliste Piste". Prire|iva~ dve antologije jugoslovenske pripovetke i eseja, prevodilac, `ivi u Budimpe{ti.

STEPOVI] MAJKL, guverner.
Ro|en u SAD od oca Crnogorca iz Perasta i Majke Srpkiwe iz severne Dalmacije. Diplomirao u SAD. Bavio se politikom i {ezdesetih godina dva puta biran za guvernera dr`ave Aqaska. O`ewen i otac trinaestoro dece.

STOIQKOVI] `ARKO, alias `ak Radson.
Operski peva~, ~lan Kraqevske Opere [vedske. Ro|en 1960. u Vladi~inom Hanu, zavr{io je Fakultet muzicke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Irine Arsikin. Nastupao je u popularnim grupama "Renesans" i "Ars nuovo". Dobio je aran`man u Operi Narodnog pozori{ta u Beogradu. Od 1989. godine nastupa u Kraqevskoj Operi [vedske. Kao tenor imao je glavne uloge u operama "Madam Baterflaj" i "Boemi". Govori {est jezika, `ivi i radi u Stokholmu.

[KORI] SOFIJA, aktivista.
Ro|ena u Lici. Udajom za jugoslovenskog emigranta preselila se u Kanadu. Sekretar Srpske nacionalne akademije i aktivista Dru{tva za kwi`evnost i kulturu Jugoslovena u Kanadi. Autor kwige "Srbi U Ontariju", `ivi u Torontu.

[QIVI]-[IM[I] BIQANA, profesor.
Ro|ena 1933. u Beogradu. Diplomirala slovenske jezike na BU i Harvardu. Saradnik na Bensonovom srpsko-hrvatsko-engleskom re~niku. Autor mnogobrojnih publikacija o srpskom jeziku. Osniva~ Ameri~kog dru{tva za srpske studije, direktor Srpskog programa na ~ika{kom univerzitetu, profesor na Prinstonu. Autor studije "Istaknute srpske `ene", `ivi u ~ikagu.
 

[O] DRA[KO, advokat.
Ro|en 1954. na Cetiwu. Zavr{io Pravni fakultet. Od 1983. `ivi u Dubrovniku. Predstavnik Nacionalne zajednice Crnogoraca u Hrvatskoj za Dalmaciju i Dubrovnik.

[O[A VEQKO, alijas BRED DEKSTER, glumac i producent.
Ro|en u Nevadi. [kolovao se u Los An|elesu. Igrao u ~etrdesetak filmova, od kojih su najpoznatiji "Xungla na asfaltu" i "Sedmorica veli~anstvenih". Producent serije "Skag", `ivi u Los An|elesu.

[VRAKI] DRAGAN dr, psihijatar.
Profesor na Va{ington univerzitetu u Sent Luisu. Ro|en u Beogradu 1952. godine, odrastao u porodici profesora dr. Mirka [vraki}a. Doktorirao medicinu, specijalizovao i osnovao Centar za poreme}ene li~nosti na Avali. Dobitnik Fulbrajtove stipendije za psihijatriju I osniva~ Centra za poreme}ene u SAD.

TASI] MOM~ILO, ro|en u Beogradu.
Diplomirao elektrotehniku 1951. Emigrirao 1952. Slu`benik Saveta svetskih crkava u Salcburgu, Austrija, dr`avni in`ewer u Sidneju, Australija i od 1958. Stru~wak "Pacifik Gas" I "Elektrik kompani" u San Francisku. Penzioner, aktivista SPC, sekretar Sabora srpskog ujediwewa. Umro u Kaliforniji.

TE[ANOVI] BO[KO, savetnik.
Ro|en u Bawa Luci 1938. [kolovao se u Bosni I Srbiji. Nadni~ar u Vojvodini, emigrirao 1955. u Australiju. Zavr{io gra|evinu i ekonomiju. Vlasnik poreskih kancelarija u Sidneju I kompanije "Krupa" u Beogradu. Kum hrama Sveti Sava na Vra~aru i nosilac Ordena Sveti Sava za donatorstvo od 100.000 dolara. Guslar i pesnik. Predsednik Srpskog nacionalnog centra Bonering. O`enjen, otac dva sina, `ivi u Sidneju.

TE[I] STOJAN STIV, pisac.
Ro|en 1942. u U`icu. Stigao u SAD sa Roditeqima 1955. godine. Studirao kwizevnost na Indijana i Kolombija univerzitetu. Prvi kwi`evni uspeh posti`e komadom "Stolari" na Brodveju 1970. U ~ika{kom "Gudmen teatru" postavqa "Dodirivawe tla", "Brzina mraka" i "Na otvorenom putu". Kritika ga upore|ivala sa Beketom. Za scenario filma "Osamostaqivawe" dobio Oskara 1979. godine, mada je veliki uspeh imao i film "~etiri prijateqa". Umro u Koloradu 1996. godine.

TO[I] DESIMIR, publicista.
Ro|en 1920. u Beloj Palanci. Studirao prava U Beogradu i ekonomiju u Parizu. Nema~ki zarobqenik. Emigrirao u Francusku. ~lan Nacionalne fondacije za politi~ke nauke i Centra za izu~avawe jugoslovenskih problema u Parizu. Saradnik u stranoj {tampi, osniva~ "Na{e re~i", Biblioteke "Na{e delo" i Saveza "Oslobo|ewe". Autor kwiga "Srpski nacionalni problemi", "Kolektivizam u Jugoslaviji", `ivi od 1990. U Beogradu. Savezni poslanik i ~lan Demokratske stranke.

TOMA[EVI] DR XORX VID, profesor.
Ro|en 1927. u Vo~inu, Slavonija. Diplomirao sociologiju na Ruzvelt univerzitetu, doktorirao antropologiju na Univerzitetu ~ikago. Autor mnogih studija o srpskoj i ameri~koj kulturi. Poeta. Prevodilac "Metafizi~ke i geometrijske doktrine \. Bruna" na francuski i engleski i drugih dela. Nosilac godi{we profesorske nagrade Lejk Forest, `ivi u Bafalu.

TOMOVI] DR VLADISLAV, profesor.
Ro|en 1933. u Sjenici. Emigrirao 1958. U Kanadu. Diplomirao i doktorirao sociologiju na Univerzitetu u Vindzoru. Predaje sociologiju na Brok univerzitetu u Sv. Katarini. Autor studije "Istorija Srba u Kanadi" i jedan od utemeqiva~a Univerziteta za menaxment u Beogradu, `ivi u Sv. Katarini.

TOPALOVI] DR PAVLE, lekar.
Ro|en 1939. u Trsteniku. Zavr{io Medicinski fakultet u Beogradu. Emigrirao u SAD 1967. godine. Lider SNO, ~etnickog pokreta "Ravna Gora", UKJV i crkveno-{kolske op{tine "Sveti Sava" u Wujorku, graditeq crkve Sveti \or|e u Elizabetvilu. Humanista koji Je tokom 1992/93. u otaxbinu poslao pomo} vrednu dva miliona dolara, `ivi u Vejnu, Wu Xersi.

TREVISAN DESA, alijas Desanka Pavlovi}, novinar iz Londona.
Ro|ena 1924. godine u Zagrebu. Kr{tena kao Desanka Pavlovi}, }erka trgovca i bankara Milorada Pavlovi}a iz Beograda i majke Sowe Hrs iz Zagreba. Zavr{ila osnovnu i [kolu ~asnih sestara u glavnom gradu Hrvatske. Odlazi u London 1950. godine, udaje se dva puta. Novinar lista "Tajms", dopisnik iz Beograda do 1995. Godine, `ivi u Londonu.

TRIFKOVI] SR\A dr, istori~ar, osniva~ Fondacije Lord Bajron za
Balkanske studije u Hjustonu. Novinar, producent, nau~nik. Odrastao i {kolovao se U Zagrebu i Londonu, gde je 1990. doktorirao. Predavao je istoriju na Huver institutu u Stanfordu. ~lan Krunskog saveta. Dopisnik BBC, CBC, "Glasa Amerike", USA Wuz, predstavnik Republike Srpske u svetu. Profesor istorije na kolexu u Severnoj Karolini.

TUPAWAC BRANKO, biznismen.
Ro|en u Hercegovini. [kolovao se u Novom Sadu. Zavr{io gra|evinu, ali se bavio pronalaza{tvom. Uselio se u SAD sa `enom i }erkom i u ~ikagu i okolini podigao desetak ogromnih trgova~kih centara I desetine luksuznih hotela. Vlasnik hotela "Morein". Veliki dobrotovor i humanista. Otaxbini poklonio 1993. godine 100.000 dolara.

URO[EVI] DRAGAN, in`ewer.
Ro|en u Beogradu. Studirao elektrotehniku. Emigrirao u Nema~ku. In`ewer u "Simensu" i vlasnik firme "Profiklin". Predsednik Zajednice klubova Jugoslovena u Ju`noj Bavarskoj i ~lan Saveta stranaca u Minhenskom parlamentu, `ivi u Minhenu.

VESNI] SLAVKO, alijas Milorad Feliks, pisac.
Ro|en u Srbiji 1922. godine, od 1949. `ivi i stvara u Bukure{tu na srpskom jeziku. Autor srpskog "Bukvara" u Rumuniji i osamnaest kwiga poezije i proze, od kojih je najpoznatiji roman "Sva na{a ogwi{ta" izdat 1995. ~lan Udru`ewa Kwi`evnka Srbije i Udru`ewa pisaca Rumunije.

VIDI] DR BRANISLAV, profesor.
Ro|en 1934. u Sremskoj Mitrovici. Zavr{io stomatologiju u Beogradu. Profesor na Univerzitetu u Novom Sadu. Iselio se u SAD krajem pedesetih godina. Osniva~ organizacije "We care" u SAD i jedan od tvoraca Srpskog nacionalnog programa. ~lan SANU. Godinama predaje na Xorxtaun univerzitetu u Va{ingtonu. Prou~ava fizi~ko-hemijska svojstva }elijskih opni, oblast molekularne biologije. Jedan od zna~ajnih organizatora i davalaca humanitarne pomo}i SR Jugoslaviji, osobito u medicinskoj opremi, `ivi u Va{ingtonu.

VITOROVI] NIKOLA, in`ewer.
Ro|en 1930. u Beogradu. Avgusta 1950. Kao vesla~ reprezentacije na Evropskom prvenstvu u Milanu emigrirao i iselio se naredne godine u Kanadu. Diplomirao je elektrotehniku u Torontu kao |ak generacije. Postdiplomske okon~ao na Univerzitetu Kolumbija u Wujorku, gde je magistrirao biznis. Radio je u kompaniji IBM i kao konsultant "McKinsi" kompanije. Sredinom osamdesetih otvara vlastitu konsultatntsku firmu "Vitorovich Consulting" u Torontu. O`ewen je Sne`anom [ar~evi}, filologom iz Beograda.

VOJNOVI] \. \OR\E, guverner.
Ro|en u Americi. Studirao prava u Klivlendu. U politiku u{ao 1958. godine. Sredinom osamdesetih izabran za gradona~elnika Klivlenda, a po~etkom devedesetih za guvernera dr`ave Ohajo. O`ewen, ima {estoro dece, `ivi u Kolumbusu.

VU~KOVI] ZVONIMIR, oficir.
Ro|en 1916. u Bjeqini. Komandant 1. Ravnogorskog korpusa, ~lan vojne misije u Italiji. Emigrirao u SAD. Autor "Se}awa iz rata", `ivi u Kaliforniji.

VUJI] DAVID, in`ewer.
Ro|en 1935. u Midlandu, Pensilvanija. Diplomirao i magistrirao tehni~ke nauke u Kaliforniji, gde je radio u vojnoj vazduhoplovnoj industriji. Menaxer "Rokvel international" i "Marsel Daso". Srpski lobista, ~lan dru{tva "Sava" iz Va{ingtona.

VUJI~I] STOJAN, pesnik.
Ro|en 1933. u Pomazu. Autor pesni~ke zbirke "Rasto~ewa" 1972, monografije o Sentandreji i kwige "Srbi u Budimu i Pe{ti" 1998. Predsednik Zadu`bine Jakova Igwatovi}a, dobitnik Zadu`binske nagrade za `ivotno delo. Prevodilac ma|arske i srpske kwi`evnosti. Utemeqiva~ Srpske pravoslavne umetni~ko-nau~ne zbirke u Sentandreji i za{titnik srpske ba{tine u Ma|arskoj. Nau~ni saradnik Madjarske akademije nauka i SANU. Predesnik madjarskog PEN-a, osniva~ i urednik ~asopisa "Evropski putnik". Nosilac ordena Krst za zasluge i drugih ma|arskih priznawa, `ivi u Budimpe{ti.

VUJNOVI] \OR\E, biznismen.
Ro|en 1910. u Americi. Stipendista Srpskog narodnog saveza i student medicine u Beogradu. Emigrirao u Tursku i Egipat. Tokom rata bio oficir za vezu kod predsednika Ruzvelta i oficir za vezu u Jugoslovenskoj sekciji pri {tabu Dra`e Mihailovi}a. Komandant aerodroma Brindizi i rukovodilac Obave{tajne slu`be SAD u Bariju. Major avijacije, menaxer "Pan-Ama" i vlasnik firme "Aero speis". Utemeqiva~ crkve "Sveti Sava" na Menhetnu i predsednik crkveno-{kolske op{tine u Wujorku 1952/53. Osniva~ Ameri~ko-srpskog komiteta i organizator demonstracija protiv Tita 1961. godine. ~lan SKK "Sveti Sava" i Sabora srpskog ujediwewa, `ivi u Wujorku.

VUKAS dr MIHAJLO, lekar.
Ro|en u Bosni. Predsednik Jugoslovenskog saveza, osniva~ Srpskog lekarskog dru{tva i odbora Sabora srpskog ujediwewa 1993. godine u [vedskoj. Donator i humanista, `ivi u Stokholmu.

VUKOBRATOVI] VUKOBRAT BORIS, biznismen.
Ro|en 1940. u Zagrebu. Zavr{io ekonomiju u Beogradu. Oti{ao za Pariz 1965. Studirao istoriju i jezike. Vlasnik kompanije "Kopesim". Nosilac ordena Legije ~asti. Zagovornik ideje o ~etvrtoj Jugoslaviji, `ivi u Parizu.

VUKOTI] DU[AN, karikaturista i re`iser.
Ro|en 7. februara 1927. Studirao Na Tehni~kom fakultetu u Zagrebu. Direktor "Duga filma". Autor prvog jugoslovenskog crtanog filma "Kako se rodio kino". Redovni ~lan Ameri~ke akademije filmske umetnosti i nauke AMPAS, Me|unarodnog udru`ewa ASIFA, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Wegov film "Surogat" dobio je Oskara 1962. godine, a dve godine filma "Igra" je nominovan za Oskara. Za film "Sedmi kontinent" dobijao nagrade u Trstu, Teheranu, Manhajmu, San Antoniu. Realizovao je nekoliko igranih i blizu ~etrdeset animiranih filmova. Osniva~ je ~uvene Zagreba~ke {kole animiranog filma.

ZDRAVKOVI] BORA, biznismen.

Ro|en u Leskovcu. Vlasnik firme "Serigrafija" U Be~u. Ulo`io milion maraka u Zajam za razvoj Srbije i probio ekonomsku blokadu SRJ 1992. Godine, `ivi u Be~u.

ZIMOWI] OLIVERA STOK, srpski patriota iz Perta.
Poratni emigrant u Zapadnoj Australiji, ~lan rukovodstva Jugoslovenskog kraqevskog udru`ewa u Pertu, zatim rukovodilac folklorne grupe u Madingtonu, glavni urednik Srpskog Radio programa, predsednik Srpskog nacionalnog centra u Daineli, ~lan uprave Srpskog nacionalnog saveza Z.A. Organizator mnogih humanitarnih akcija i dobrtvornih priredbi, `ivi u Pertu.

`AKULA VLADO, in`ewer.
Rodjen 1926. u Korenici. [ezdesetih godina uselio se u Etiopiju kao ekspert UNICEF-a. Traga~ za vodom u Etiopiji. Nosilac visokih odlikovawa i priznawa egipatske vlade.

`IVAQEVI] RADISAV, mehani~ar.
Ro|en 1937. u De~anima. Uselio se u Austriju 1964. Osniva~ i predsednik Saveza klubova jugoslovenskih radnika i humanitarnih dru{tava u [tajerskoj. Sportski radnik, `ivi u Be~u.

Biblioteka | Sadrzaj
Copyright © 1998 by Marko Lopusina
Copyright © 1998 by IP PRINCIP

Natrag na glavnu stranicu